Convocatòria de Ple de 25 de juny de 2020

Convocatòria de Ple de 25 de juny de 2020

Convocatòria de la sessió ordinària del Ple de l’Ajuntament d’Inca que tendrà lloc per via telemàtica, a l’empara de l’art. 46.3 de la Llei de bases de règim local, a les 19.30 hores del dijous, dia 25 de juny de 2020, en primera convocatòria i, en segona, d’acord amb el que preceptua l’article 90.2 del ROF, amb el següent ordre del dia:

 • Dació de compte de la situació d’excepcionalitat que justifica la celebració telemàtica de la sessió.
 • Aprovació de l’acta de la sessió anterior de data 8 de juny de 2020.
 • Dació de compte dels Decrets de la Batlia núm. 488 a 638 de 2020.
 • Dictamen de la Comissió Informativa d’Economia i Bon Govern per aprovar inicialment la modificació de l’ordenança reguladora dels preus públics de l’escola municipal d’educació infantil.
 • Dictamen de la Comissió Informativa d’Economia i Bon Govern per aprovar les bases reguladores de la convocatòria de subvencions per entitats socials.
 • Dictamen de la Comissió Informativa d’Economia i Bon Govern per aprovar les bases reguladores de la convocatòria de subvencions per entitats de la tercera edat.
 • Dictamen de la Comissió Informativa d’Economia i Bon Govern per aprovar les bases reguladores de la convocatòria de subvencions per entitats i associacions de joventut, oci i temps lliure.
 • Dictamen de la Comissió Informativa de Ciutadania i Drets Socials relativa a la convocatòria del premi Dijous Bo 2020.
 • Dictamen de la Comissió Informativa d’Economia i Bon Govern per concedir felicitacions a policies locals.
 • Moció del grup municipal del Partit Popular envers a la no convalidació del Decret Llei 9/2020, de 25 de maig, de mesures urgents de protecció del territori de les lles Balears.
 • Moció del grup municipal Vox Inca en quant al compliment de la llei de banderes.
 • Moció del grup municipal Vox Inca relativa a l’erradicació del suïcidi a les Illes Balears.
 • Moció del grup municipal del Partit Popular relativa a la bretxa digital.
 • Moció del grup municipal del Partit Popular envers un pla de conciliació familiar com a conseqüència de la crisi generada per la Covid-19.
 • Moció del grup municipal del Pi-Proposta per les Illes a favor de la derogació del Decret Llei 9/2020.
 • Moció del grup municipal Unidas Podemos per sol·licitar una moratòria a nous projectes de investigació, exploració i explotació d’hidrocarburs i altres minerals mentre es tramita el projecte de llei de canvi climàtic.
 • Moció dels grups municipals Partit Socialista, Partit Popular, Més per Inca, Pi-Proposta per les Illes, Ciudadanos i Unidas Podemos en motiu del 28 de juny dia nacional LGTBI 2020.
 • Mocions urgents.
 • Precs i preguntes.

juny 25 @ 19:30
19:30 — 20:30 (1h)

Ajuntament Inca