Convocatòria de ple de 27 de maig de 2021

Tipus de convocatòria: ordinària

Data i hora: 27 de maig de 2021, a les 19.30 hores

Lloc: sala de Plens

ASSUMPTES DE LA CONVOCATÒRIA:

 1. Dació de compte de la situació d’excepcionalitat que justifica la celebració telemàtica de la sessió del ple municipal
 2. Aprovació de l’acta de la sessió anterior de data 29 d’abril de 2021
 3. Dictamen de la Comissió Informativa d’Economia i Bon Govern per aprovar inicialment la modificació de les bases d’execució del pressupost general de l’Ajuntament de 2021 i la modificació de crèdit núm. 8/2021
 4. Dictamen de la Comissió Informativa d’Economia i Bon Govern per aprovar la modificació del Pla Estratègic de Subvencions per l’exercici 2021
 5. Dictamen de la Comissió Informativa d’Economia i Bon Govern per aprovar les bases reguladores i la convocatòria de subvencions de llibres de text
 6. Dictamen de la Comissió Informativa d’Economia i Bon Govern per la modificació de la relació de llocs de feina mitjançant adequacions retributives amb caràcter singular i excepcional
 7. Moció del grup municipal MÉS per Inca pel sosteniment dels centre del primer cicle d’educació infantil
 8. Moció del grup municipal Unidas Podemos sobre el 28 de maig, Dia Internacional d’Acció per la Salut de les Dones
 9. Moció del grup municipal PSIB-PSOE sobre el 17 de maig, Dia Internacional contra la LGTBIFOBIA
 10. Moció del grup municipal PSIB-PSOE, MÉS per Inca i Unidas Podemos relativa a la situació de la Franja de Gaza
 11. Moció del grup municipal VOX Inca sobre proposta d’activitats per l’any dedicat a les persones amb síndrome de Down
 12. Moció del grup municipal MÉS per Inca contra el maltractament animal
 13. Mocions urgents
 14. Dació de compte de l’execució pressupostària referent al primer trimestre de l’exercici 2021
 15. Dació de compte del període mig de pagament i morositat del primer trimestre de 2021
 16. Dació de compte dels Decrets de la Batlia núm. 464 a 672 de 2021
 17. Dació de compte dels acords de la Junta de Govern de les sessions de 21 i 28 d’abril, 5 i 12 de maig de 2021
 18. Precs i preguntes

maig 27 @ 19:30
19:30 — 05:10 (9h 40′)

Newsletter Image