Formulari Subvencions Llibres 2021

FORMULARI DE SOL·LICITUD DE SUBVENCIÓ EN RÈGIM DE CONCURRÈNCIA COMPETITIVA PER A L'ADQUISICIÓ DE LLIBRES DE TEXT O MATERIAL SUBSTITUTORI CORRESPONENT AL CURS ESCOLAR 2021/2022

Pases a seguir / Pasos a seguir:

  • 1. Descarregar els impresos d'informació i anexos / Descargar los impresos de información y anexos
  • 2. Emplenar i enviar la sol·licitud / Rellenar y enviar la solicitud
  • 3. Sol·licitar la cita (sense cita la sol·licitud no es considera presentada) / Solicitar la cita (sin cita la solicitud no se considera presentada)

Li informam que el dia de la cita ha de portar l'annex 2 degudament emplenat i signat per totes les persones majors d'edat empadronades al domicili familiar:

1. Dades de la persona sol·licitant


2. Dades dels infants3. Documentació requerida (en vigor)4. Autorització


5. Política de privacitat


6. Envia el formulari


Les dades relatives a l'empadronament i la convivència en el mateix domicili seran comprovats pel propi Ajuntament d'Inca i, per tant, no cal aportar els certificats.

Segons l'article 28 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques, s'entén atorgat el consentiment per a la consulta de les dades relatives d'estar al corrent de les obligacions tributàries i amb la Seguretat Social, a l'objecte d'acreditar el compliment dels requisits exigits en els articles 13.2 e), 14 i 34.5 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions, per demostrar el compliment dels requisits exigits per a la tramitació dels procediments de subvencions.

En el cas de no autoritzar aquesta consulta s'haurà d'aportar la documentació oficial original i/o còpia perquè consti a l'expedient administratiu.


PROTECCIÓ DE DADES. De conformitat amb les normatives de protecció de dades li facilitem la següent informació del tractament: Responsable: AJUNTAMENT D ́INCA. CIF: P0702700F. Domicili: plaça d ́Espanya, 1 - 07300 Inca (Illes Balears). Direcció electrònica: protecciodedades@ajinca.net. Finalitats del tractament: mantenir una relació comercial i enviament de comunicacions de productes o serveis. Legitimació: obligació legal del responsable i consentiment de l’interessat si escau. Destinataris de cessions: Administracions Públiques competents per al compliment d’obligacions legals. Drets que li assisteixen: accés, rectificació, portabilitat, supressió, limitació i oposició. Més informació del tractament: https://incaciutat.com.