Formulari subvencions llibres 2021

IMPORTANT / IMPORTANTE

 • Abans de sol·licitar cita prèvia, ha d’emplenar i enviar el formulari de sol·licitud.
 • El dia de la cita ha de portar l’annex 2 signat per totes les persones majors d’edat que figuren empadronades al domicili familiar.
 • Passes a seguir:
  1. Descarregar els impresos d’informació i els annexos.
  2. Emplenar i enviar el formulari de sol·licitud.
  3. Sol·licitar cita per al tràmit i registre de la sol·licitud (no tendran validesa les sol·licituds no registrades).

 • Antes de solicitar cita previa, debe rellenar y enviar el formulario de solicitud.
 • El día de la cita debe aportar el anexo 2 firmado por todas las personas mayores de edad que figuran empadronadas en el domicilio familiar.
 • Pasos a seguir:
  1. Descargar los impresos de información y los anexos.
  2. Rellenar y enviar el formulari de solicitud.
  3. Solicitar cita para el trámite y registro de la solicitud (no tendrán validez las solicitudes no registradas).

FORMULARI DE SOL·LICITUD DE SUBVENCIÓ EN RÈGIM DE CONCURRÈNCIA COMPETITIVA PER A L'ADQUISICIÓ DE LLIBRES DE TEXT O MATERIAL SUBSTITUTORI CORRESPONENT AL CURS ESCOLAR 2021/2022

1. Dades de la persona sol·licitant


2. Dades dels infants3. Documentació requerida (en vigor)4. Autorització


5. Política de privacitat


6. Envia el formulari


Les dades relatives a l’empadronament i la convivència en el mateix domicili seran comprovades pel propi Ajuntament d’Inca i, per tant, no cal aportar els certificats.

Segons l’article 28 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, s’entén atorgat el consentiment per a la consulta de les dades relatives d’estar al corrent de les obligacions tributàries i amb la Seguretat Social, a l’objecte d’acreditar el compliment dels requisits exigits en els articles 13.2 e), 14 i 34.5 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, per demostrar el compliment dels requisits exigits per a la tramitació dels procediments de subvencions.

En el cas de no autoritzar aquesta consulta s’haurà d’aportar la documentació oficial original i/o còpia perquè consti a l’expedient administratiu.


PROTECCIÓ DE DADES. De conformitat amb les normatives de protecció de dades li facilitem la següent informació del tractament: responsable: AJUNTAMENT D’INCA. CIF: P0702700F. Domicili: plaça d’Espanya, 1 – 07300 Inca (Illes Balears). Adreça electrònica: protecciodedades@ajinca.net. Finalitats del tractament: mantenir una relació comercial i enviament de comunicacions de productes o serveis. Legitimació: obligació legal del responsable i consentiment de l’interessat si escau. Destinataris de cessions: administracions públiques competents per al compliment d’obligacions legals. Drets que li assisteixen: accés, rectificació, portabilitat, supressió, limitació i oposició. Més informació del tractament: https://incaciutat.com.