Informació econòmica i contractual

Informació econòmica i contractual

Anuncis i contractes

[30/03/2017] Modificació del conveni urbanístic (incorporació nou annex III) [06/02/2017] Aprovació definitiva (BOIB núm. 8 16/01/2016) [20/03/2015] Aprovació inicial (BOIB núm. 38 19/03/2015) [20/03/2015] Acord [20/03/2015] AAES [20/03/2015] AAES (signada) [20/03/2015] Annex conveni urbanístic [20/03/2015] Conveni urbanístic [20/03/2015] F2 actual [20/03/2015] F2 proposta [20/03/2015] Memòria [20/03/2015] Memòria (signada) [20/03/2015] Plànols conveni [09/03/2015] Avaluació ambiental estratègica simplificada [09/03/2015] Memòria [09/03/2015] Plànol d’ordenació de sòl urbà F2 actual [09/03/2015] Plànol d’ordenació de […]

2024 [01/02/2024] Correcció d’errades a la publicació de l’aprovació definitiva (BOIB núm. 15 30/01/2024) [22/01/2024] Aprovació definitiva (BOIB núm. 10 20/01/2024) [27/12/2023] Aprovació inicial (BOIB núm. 174 26/12/2023) 2023 [26/01/2023] Pressupost 2023 (.zip) [26/01/2023] Aprovació definitiva (BOIB núm. 11, 24/01/2023) [29/12/2022] Aprovació inicial (BOIB núm. 169, 29/12/2022)  

Plec de clàusules administratives Anunci de licitació Adjudicació definitiva Memòria, pressupost i seguretat Projecte Estudi de seguretat Pressupost i amidaments Resum del pressupost Plànols del parc de les Illes Balears Estat actual Distribució Cotes i detalls Plànols de la plaça del Blanquer Estat actual Zona de jocs infantils Jocs infantils Plànols de la plaça del […]

Newsletter Image