NORMATIVA FISCAL

CALENDARIS FISCALS

PADRONS FISCALS

 • [27/07/2022] Padrons fiscals 2022 (BOIB núm. 95, 23/07/2022)
  • Impost d’Activitats Econòmiques.
  • Taxa de clavegueram.
  • Taxa per la utilització privativa o aprofitament especial del domini públic local de les instal·lacions de transport d’energia elèctrica, gas i aigua en alta.
  • Prestació de caràcter públic no tributari per la prestació del servei de recollida, transport, tractament i eliminació de residus.
 • [20/06/2022] Padrons fiscals 2022 (BOIB núm. 79, 18/06/2022)
  • Impost de Béns Immobles.
 • [03/05/2022] Padrons fiscals 2022 (BOIB núm. 57, 30/04/2022)
  • Impost de vehicles de tracció mecànica.
  • Taxa per atendre les despeses d’administració, conservació, vigilància i neteja del Cementeri.
  • Taxes municipals per entrada de vehicles a través de les voravies i les reserves de la via pública per a aparcaments exclusius i càrrega i descàrrega de mercaderies de qualsevol classe.
  • Taxa per despeses sumptuàries.
  • Taxa per ocupació de la via pública per a caixers automàtics.
  • Taxa per la utilització privativa o l’aprofitament especial del domini públic local amb parades, casetes per a la venda.

PREUS PÚBLICS

IMPOSTOS

TAXES MUNICIPALS

ORDENANCES GENERALS

PRESTACIONS PATRIMONIALS PÚBLIQUES DE CARÀCTER NO TRIBUTARI

REGLAMENTS