ACTUALITAT

Sessió ordinària del Ple de l’Ajuntament, de dia 26 de juliol de 2013, a les 10 h, amb el següent ordre del dia: Aprovació de les actes de les sessions anteriors de data 28 de juny i 11 de juliol de 2013. Dació de compte dels decrets de la Batlia del núm. 694 al 783 […]

Newsletter Image