• [04/11/2020] La Junta de Govern celebrada en data 4 de novembre de 2020, donant compliment a l’article 133 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques, ha acordat SOTMETRE a consulta pública per un termini de deu dies, mitjançant la pàgina web municipal, la proposta de modificació de l’Ordenança fiscal reguladora de la taxa pel subministrament d’aigua potable, als efectes de que els ciutadans i les organitzacions més representatives puguin expressar la seva opinió per dur a terme la modificació de l’ordenança fiscal esmentada. La qual cosa es fa pública per al general coneixement als efectes de que els ciutadans puguin expressar el seu parer.
  • [21/04/2020] Ampliació terminis notificació col·lectiva d’anunci de cobrança de la taxa per al servei de subministrament d’aigua potable (BOIB núm. 56 14/04/2020)
  • [04/02/2020] Text de l’ordenança
  • [04/02/2020] Aprovació inicial de modificació de l’ordenança (BOIB núm. 14 01/02/2020)
  • [20/12/2019] La Junta de Govern celebrada en data 18 de desembre de 2019, donant compliment a l’article 133 de la Llei 39/2015 de 1 d’octubre del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques, ha acordat sotmetre a consulta pública per un termini de quinze dies, mitjançant la pàgina web municipal, la proposta de modificació de l’ordenança fiscal reguladora de la taxa pel submnistrament d’aigua potable, als efectes de que els ciutadans i les organitzacions més representatives puguin expressar la seva opinió per dur a terme la modificació de l’ordenança fiscal esmentada. La qual cosa es fa públic per general coneixement als efectes de que els ciutadans puguin expressar el seu parer.
  • [08/02/2019] Aprovació definitiva de l’ordenança (BOIB núm. 54 17/04/2012)

Compartir

Newsletter Image