Adaptació del Pla General d’Ordenació Urbana al Pla Territorial de Mallorca. Aprovació definitiva

Plànols urbà pdf (29/06/2012)
Modificacions puntuals del PGOU
Modificacions de l’ús de l’equipament públic
Suspensió de llicències

Compartir