BASES REGULADORES DE LA CONVOCATÒRIA

L’Ajuntament d’Inca estableix la convocatòria del Premi Dijous Bo 2017 amb la finalitat d’atorgar beneficis a favor de persones físiques o jurídiques, públiques o privades, de qualsevol nacionalitat, com a reconeixement exprés per la seva contribució a la salvaguarda de valors relacionats amb la llibertat, la igualtat, la solidaritat, el progrés i el civisme, o derivats d’una trajectòria exemplar que hagi incidit en aquests camps.

Amb aquest objectiu, el Ple de l’Ajuntament d’Inca convoca el Premi Dijous Bo 2017, d’acord amb les bases següents:

1. SECCIONS

El Premi Dijous Bo tendrà una única denominació i podrà concedir-se a aquelles persones, físiques o jurídiques, públiques o privades, de qualsevol nacionalitat que, des de diversos camps, hagin duit a terme una activitat en benefici de la societat inquera, o hagin destacat de forma rellevant per la seva aportació al progrés de la ciutat d’Inca.

Cada any es lliuraran els Premis Dijous Bo que es creguin oportuns.

2. BENEFICIARIS

Podran ser beneficiàries del Premi que es regulen en aquest reglament les persones físiques o jurídiques, públiques o privades, de qualsevol nacionalitat, que reuneixin els requisits que exigeixin les bases de la convocatòria del Premi Dijous Bo. Les persones beneficiàries no podran ser càrrecs electes municipals.

3. PRESENTACIÓ DE LES PROPOSTES

Les propostes de candidatures hauran de presentar-se mitjançant instància acompanyada de la documentació següent:

  • Memòria acreditativa en la qual es motivin les causes i circumstàncies de la candidatura.

  • Curriculum vitae del candidat o candidata proposada, o memòria d’activitats, quan aquest/a adopti qualsevol forma de personalitat jurídica.

  • Qualsevol altra documentació complementària que el/la proposant consideri convenient, a efectes d’aportar una major informació del candidat o candidata.

  • Cada candidatura ha d’anar acompanyada d’un mínim de 10 signatures de li donin suport.

4. ADMISSIÓ DE LES PROPOSTES

El termini d’admissió de les propostes acabarà dia 6 d’octubre de 2017. Les propostes s’han de presentar en el Registre General de l’Ajuntament d’Inca (plaça d’Espanya, 1). Hi seran admeses les propostes que es lliurin personalment o que hi arribin per correu, si la data d’emissió no és posterior a dia 6 d’octubre de 2017.

5. RESOLUCIÓ DE LES PROPOSTES

La Comissió Informativa de Cultura és l’encarregada de resoldre les propostes de candidatures presentades en el marc d’aquesta convocatòria.

El Consell Municipal de Cultura, òrgan consultiu de l’Ajuntament d’Inca, emetrà una proposta de concessió de Premi Dijous Bo 2017, la qual resultarà del següent sistema de votació:

  • Prèviament a la votació cada una de les candidatures podrà ser defensada davant els membres del Consell Municipal de Cultura (CMC) per la persona que n’hagi fet la proposta o per la persona en qui aquesta delegui.

  • Les votacions en tot cas seran secretes i amb butlleta de votació.

  • S’establirà una primera volta de votacions on totes les candidatures seran votades de manera individual. Passaran a la següent ronda les propostes que obtenguin la majoria absoluta dels vots afirmatius dels membres presents a la reunió.

  • En cas de quedi seleccionada més d’una proposta tindrà lloc una segona votació en la qual es decidirà si les propostes que han passat a segona volta poden rebre el premi o si es continua amb la votació per a una següent tria. El resultat haurà d’obtenir la majoria simple dels vots presents.

  • I així successivament fins al resultat final que decidiran els membres presents del CMC.

  • De cara al resultat final seran els mateixos membres del CMC els qui decidiran la quantitat de premiats de cada any.

Un cop decidida la proposta, el Consell Municipal l’elevarà a la Comissió Informativa de Cultura, la qual realitzarà la proposta de concessió del Premi Dijous Bo 2017 i l’elevarà a la consideració del Ple de l’Ajuntament d’Inca.

Per a la seva concessió, el Premi Dijous Bo requerirà acord plenari de la corporació municipal adoptat a l’efecte, amb els vots favorables de la majoria simple.

La concessió del Premi Dijous Bo tendrà lloc en el marc dels actes de la fira del Dijous Bo i el premiat o premiats es donaran a conèixer en un acte institucional.

L’Ajuntament d’Inca podrà declarar desert el Premi.

La Comissió Informativa de Cultura resoldrà tots aquells aspectes que no contemplin aquestes bases. L’acord plenari adoptat a l’efecte serà inapel·lable.

6. CONTINGUT DEL PREMI

El Premi Dijous Bo no tendrà dotació econòmica i consistirà en una peça artística acompanyada d’un diploma acreditatiu d’aquesta distinció.

7. ACCEPTACIÓ D’AQUESTES BASES

La participació a la convocatòria del Premi Dijous Bo 2017 suposa la total acceptació d’aquestes bases.

Compartir

Newsletter Image