L’Ajuntament d’Inca, a través de l’Àrea de Cultura, estableix els Premis Literaris Pare Colom 2018 amb la finalitat d’enaltir la figura del pare Colom, il·lustre poeta i lingüista de les nostres lletres. Aquesta nostra iniciativa, que dóna suport a una de les activitats que el pare Colom més s’estimà, el conreu de la nostra llengua escrita, volem que honori el seu record, amb l’esperit mediterrani, esperit cultural singular, que afaiçonà la seva tasca. Amb aquesta finalitat, el Ple de l’Ajuntament d’Inca convoca els Premis Literaris Pare Colom 2018, d’acord amb les bases següents:

1. CATEGORIES

Els Premis Literaris Pare Colom 2018 es convoquen en les següents modalitats:

  1. Narrativa: una obra escrita en qualsevol modalitat del gènere narratiu (novel·la, recull de contes, dietari, llibre de viatges…) d’una extensió d’entre 80 i 125 folis.
  2. Poesia: un poema o col·lecció de poemes d’una extensió mínima de 120 versos.
  3. Teatre: un text teatral de qualsevol modalitat (comèdia, drama, etc.), amb l’objectiu de ser representat.

2. OBRES

Les obres aspirants als Premis Literaris Pare Colom 2018 han de ser escrites en llengua catalana i cal que siguin originals i inèdites. Cada autor/a podrà concursar-hi amb un màxim d’una sola obra a cada una de les categories; la temàtica de les obres és lliure.

3. PRESENTACIÓ DE LES OBRES

Les obres hauran de presentar-se en DIN A4, mecanoscrites a doble espai i per una sola cara, en tipus Time o semblant, de cos 12. Els autors participants han de trametre una còpia de l’original en suport paper (realitzada en un programa estàndard, com ara Word, Open Office o pdf) i una còpia en suport informàtic (gravada en un CD-ROM o memòria USB). A la portada només es consignarà el títol de l’obra. A l’exemplar de l’obra s’adjuntarà un sobre tancat, al damunt del qual també constarà el títol de l’obra, i dins el qual figuraran les dades de l’autor/a (nom i llinatges, DNI, adreça postal, telèfon i adreça electrònica). Els autors que ho desitgin podran participar-hi sota pseudònim, que figurarà devora el títol de l’obra a la portada de les còpies i juntament amb les dades de l’autor/a dins el sobre.

4. ADMISSIÓ DE LES OBRES

El termini d’admissió de les obres acabarà dimarts dia 31 de maig de 2018, a les 14.30 h. Les obres es podran presentar a l’Àrea de Cultura de l’Ajuntament d’Inca, al Claustre de Sant Domingo d’Inca (avinguda de les Germanies, 2, 07300, Inca; tel. 871 914 500), de dilluns a divendres, de 8.30 a 14.30 hores. Hi seran admeses les obres que es lliurin personalment o que hi arribin per correu, si la data d’emissió no és posterior a dia 31 de maig de 2018. L’Àrea de Cultura de l’Ajuntament d’Inca lliurarà a l’autor/a un rebut de recepció de l’obra. En haver estat presentada al premi, cap obra no podrà ser retirada per l’autor/a per tal de fer-hi correccions, ampliacions o per renunciar al concurs.

5. JURAT

Es constituirà un jurat per a cada categoria (narrativa, poesia i teatre). En cada cas el jurat estarà format per cinc persones de reconegut prestigi dins l’àmbit de la cultura de parla catalana; pel regidor/a de l’Àrea de Cultura de l’Ajuntament d’Inca, com a president/a del jurat, amb veu i sense vot; i per un tècnic/a de l’Àrea de Cultura de l’Ajuntament d’Inca, com a secretari/ària del jurat, amb veu i sense vot. La composició del jurat es farà pública abans que acabi el termini de presentació de les obres. El veredicte emès pel jurat es farà públic dissabte 28 de juliol de 2018 a les 20 h, en el marc d’una nit literària musical. El jurat podrà declarar desert el premi, però en cap cas no podrà atorgar-lo de manera compartida. El jurat podrà recomanar les publicacions que cregui oportunes de les obres finalistes. El jurat resoldrà tots aquells aspectes que no contemplin aquestes bases. El veredicte del jurat serà inapel·lable.

Composició del jurat:

  • NARRATIVA: Sra. Núria Busquet i Molist guanyadora del premi de narrativa dels Premis Literaris Pare Colom 2017; Sr. Lluís Maicas Socias, escriptor; Sr. Joan Perelló Ginard, escriptor; Sra. Rosa Planas Ferrer, escriptora i crítica literària; Sra. Maria Muntaner Gonzàlez, editora.
  • POESIA: Sr. Ferran Garcia Moreno, guanyador del premi de poesia dels Premis Literaris Pare Colom 2017; Sr. Pere J. Martorell Castelló, escriptor; Sra. Laia Martínez i López, escriptora; Sr. Emili nchez-Rubio, escriptor; Sra. Maria Muntaner Gonzàlez, editora.
  • TEATRE: Sr. Vicent Tur Riera, guanyador del premi de teatre dels Premis Literaris Pare Colom 2017; Sr. Carles Cabrera Villalonga, crític literari; Sr. Pere Antoni Pons, escriptor i crític literari; Sr. Bartomeu Amengual Morey, director del Teatre de Manacor; Sra. Maria Muntaner Gonzàlez, editora.

6. DOTACIÓ ECONÒMICA I EDICIÓ DE LES OBRES PREMIADES

S’estableixen els següents premis per als treballs premiats:

  • Premi de Narrativa: premi de 3.000 € i publicació del treball premiat.
  • Premi de Poesia: premi de 1.200 € i publicació del treball premiat.
  • Premi de Teatre: premi de 1.200 € i publicació del treball premiat.

Les obres premiades seran publicades per Lleonard Muntaner, Editor. La presentació d’aquestes obres es durà a terme dia 19 d’octubre de 2018 al Claustre de Sant Domingo d’Inca a les 20.30 h.

7. CUSTÒDIA I RETIRADA D’EXEMPLARS

L’Àrea de Cultura de l’Ajuntament d’Inca posarà esment en la custòdia dels originals mentre estiguin en poder seu, encara que no es farà responsable de la pèrdua o del deteriorament d’aquests. Els treballs que no hagin estat premiats podran ser retirats de l’Àrea de Cultura, sempre que se’n presenti el rebut corresponent, fins al 31 d’octubre de 2018. Transcorregut aquest termini, els originals seran destruïts.

8. ACCEPTACIÓ D’AQUESTES BASES

La participació en els Premis Literaris Pare Colom 2018 suposa la total acceptació d’aquestes bases.

Compartir