L’Ajuntament d’Inca, a través de l’Àrea de Cultura, estableix els Premis Literaris Pare Colom 2022 amb la finalitat d’enaltir la figura del pare Colom, il·lustre poeta i lingüista de les nostres lletres. Aquesta nostra iniciativa, que dóna suport a una de les activitats que el pare Colom més s’estimà, el conreu de la nostra llengua escrita, volem que honori el seu record, amb l’esperit mediterrani, esperit cultural singular, que afaiçonà la seva tasca.

Amb aquesta finalitat, l’Ajuntament d’Inca convoca els Premis Literaris Pare Colom 2022, d’acord amb les bases següents:

 1. CATEGORIES. Els Premis Literaris Pare Colom 2022 es convoquen en les següents modalitats:
  • Narrativa: una obra escrita en qualsevol modalitat del gènere narratiu (novel·la, recull de contes, dietari, llibre de viatges…) d’una extensió d’entre 80 i 125 folis.
  • Poesia: un poema o col·lecció de poemes d’una extensió mínima de 120 versos.
  • Teatre: un text teatral de qualsevol modalitat (comèdia, drama, etc.), amb l’objectiu de ser representat.
 2. OBRES. Les obres aspirants als Premis Literaris Pare Colom 2022 han de ser escrites en llengua catalana i cal que siguin originals i inèdites. Cada autor/a podrà concursar-hi amb un màxim d’una sola obra a cada una de les categories; la temàtica de les obres és lliure.
 3. PRESENTACIÓ DE LES OBRES. Les obres hauran de presentar-se en DIN A4, mecanoscrites a doble espai i per una sola cara, en tipus Time o semblant, de cos 12. Els autors participants han de trametre l’original en suport informàtic en format pdf. A la portada només es consignarà el títol de l’obra. En un arxiu a part s’adjuntarà un document de dades personals en què constarà el títol de l’obra i les dades de l’autor/a (nom i llinatges, DNI, adreça postal, telèfon i adreça electrònica). Els autors que ho desitgin podran participar-hi sota pseudònim, que figurarà devora el títol de l’obra a la portada del document i juntament amb les dades de l’autor/a dins el document de dades personals
 4. ADMISSIÓ DE LES OBRES. El termini d’admissió de les obres acabarà el dilluns dia 31 de maig de 2022, a les 14.30 h. Les obres es remetran per correu electrònic a l’adreça premisparecolom@incaciutat.com. L’Àrea de Cultura de l’Ajuntament d’Inca enviarà a l’autor/a un correu electrònic de notificació de la recepció de l’obra. En haver estat presentada al premi, cap obra no podrà ser retirada per l’autor/a per tal de fer-hi correccions, ampliacions o per renunciar al concurs.
 5. JURAT. Es constituirà un jurat per a cada categoria (narrativa, poesia i teatre). En cada cas el jurat estarà format per cinc persones de reconegut prestigi dins l’àmbit de la cultura de parla catalana; pel regidor/a de l’Àrea de Cultura de l’Ajuntament d’Inca, com a president/a del jurat, amb veu i sense vot; i per un tècnic/a de l’Àrea de Cultura de l’Ajuntament d’Inca, com a secretari/ària del jurat, amb veu i sense vot. La composició del jurat es farà pública abans que acabi el termini de presentació de les obres. El veredicte emès pel jurat es farà públic divendres 22 de juliol de 2022 a les 20 h al Claustre de Sant Domingo d’Inca, en el marc d’una nit literària musical, que es desenvoluparà d’acord amb les mesures sanitàries vigents en aquell moment. El jurat podrà declarar desert el premi, però en cap cas no podrà atorgar-lo de manera compartida. El jurat podrà recomanar les publicacions que cregui oportunes de les obres finalistes. El jurat resoldrà tots aquells aspectes que no contemplin aquestes bases. El veredicte del jurat serà inapel·lable.
 6. DOTACIÓ ECONÒMICA I EDICIÓ DE LES OBRES PREMIADES. S’estableixen els següents premis per als treballs premiats:
   • Premi de Narrativa: premi de 3.000 € i publicació del treball premiat.
   • Premi de Poesia: premi de 1.200 € i publicació del treball premiat.
   • Premi de Teatre: premi de 1.200 € i publicació del treball premiat.
  • Les obres premiades seran publicades per Lleonard Muntaner, Editor.
  • La presentació d’aquestes obres es durà a terme el divendres 21 d’octubre de 2022 al Claustre de Sant Domingo d’Inca a les 19 h, coincidint amb l’aniversari del pare Colom.
  • En el cas de la categoria de teatre, l’Ajuntament d’Inca es compromet a programar la representació de l’obra guanyadora una vegada produït el seu muntatge.
 7. ACCEPTACIÓ D’AQUESTES BASES. La participació en els Premis Literaris Pare Colom 2022 suposa la total acceptació d’aquestes bases.

 

Composició del jurat dels Premis Literaris Pare Colom 2022:

NARRATIVA: Sr. Joan Duran i Ferrer, guanyador en la categoria de narrativa dels Premis Literaris Pare Colom 2021; Sra. Lucia Pietrelli , escriptora i traductora; Sr. Pere Antoni Pons, escriptor i crític literari; Lluís Maicas Socias, escriptor ; Sra. Maria Muntaner Gonzàlez, editora.

POESIA: Sr . Josep M. Fulquet Vidal , guanyador en la categoria de poesia dels Premis Literaris Pare Colom 2021 ; Sr. Jaume C. Pons Alorda , escriptor i traductor; Sr. Pere J. Martorell Castelló , escriptor; Sr. Emili Sánchez-Rubio, escriptor ; Sra. Maria Muntaner Gonzàlez, editora.

TEATRE: Sra. Laura Gost Seguí, guanyadora en la categoria de teatre dels Premis Literaris Pare Colom 2021; Sra. Mar Fiol Beltran, actriu i directora teatral; Sr. Carles Cabrera Villalonga, crític literari; Sr. Josep Ramon Cerdà Mas, director del Teatre Principal de Palma i autor teatral; Sra. Maria Muntaner Gonzàlez, editora.

 

Obres guanyadores dels Premis Literaris Pare Colom 2022:

 • NARRATIVA: Partint de Zadar. Autor: Artur Garcia Fuster.

 • POESIA: El jardí de les mèrleres. Autor: Àngel Terron Homar.

 • TEATRE: Els gossos. Autor: Manuel Brugarolas Masllorens.

Compartir