Xavier Villalonga Rubiales

Xavier Villalonga Rubiales
Cap del Gabinet de Batllia i Coordinació Institucional.