BASES REGULADORES

 1. Les XXIV Jornades d’Estudis Locals d’Inca tindran lloc els dies 24 i 25 de novembre de 2023.
 2. Les comunicacions hauran de ser originals i inèdites.
 3. El tema que s’hi tracti haurà de ser el municipi d’Inca des de qualsevol dels camps de la investigació científica.
 4. La data límit d’inscripció és el dia 10 de novembre de 2023. En el moment de la inscripció caldrà lliurar un resum de la comunicació. El resum serà redactat segons les normes que determini la Comissió Científica i la plantilla que es podrà consultar a l’enllaç de les Jornades d’Estudis  Locals de la web de l’Ajuntament d’Inca.
 5. El termini de presentació de comunicacions acaba dia 15 de desembre de 2023. Les comunicacions s’hauran d’enviar a la direcció cultura@incaciutat.com, i han d’estar redactades segons les normes i la plantilla que es podrà consultar a l’enllaç de les Jornades d’Estudis Locals de la  web de l’Ajuntament d’Inca.
 6. Les XXIV Jornades d’Estudis Locals d’Inca s’iniciaran amb una ponència inaugural.
 7. La responsabilitat de l’organització de les Jornades d’Estudis Locals recaurà en la Regidoria de Cultura de l’Ajuntament d’Inca i el CEP d’Inca.
 8. D’altra banda, la Comissió Científica és l’encarregada de vetllar per la qualitat científica de les comunicacions i podrà decidir sobre la lectura i/o edició de les comunicacions presentades. Aquest fet no treu que qualsevol persona que vulgui aportar el seu granet d’arena al  coneixement del fet inquer ho pugui realitzar. Per això, Ajuntament i Comissió Científica col·laboraran al màxim amb la voluntat d’obrir les Jornades a la participació de qualsevol ciutadà.
 9. Tots els comunicants tendran dret a certificat d’assistència. D’altra banda, l’assistència a les XXIV Jornades d’Estudis Locals com a oient és oberta. En el cas de voler obtenir un diploma d’assistència o la carpeta de documentació és suficient notificar, mitjançant una cridada telefònica o un correu electrònic a l’Àrea de Cultura de l’Ajuntament d’Inca, les dades personals de la persona interessada i presentar-se al taulell de d’informació el dia de les Jornades per acreditar l’assistència.
 10. L’assistència a les Jornades comportarà crèdits de formació permanent del professorat, d’acord amb l’Ordre del conseller d’Educació i Cultura de dia 2 de gener de 2002, publicada al BOIB 17-01-2002 sobre reconeixement d’activitats de formació permanent del professorat.
 11. L’Àrea de Cultura de l’Ajuntament d’Inca es compromet a l’edició de les comunicacions que la Comissió Científica de les XXIV Jornades d’Estudis Locals hagi seleccionat. El volum de les actes es presentarà en el marc de la Festa del Llibre de l’any 2024. L’Ajuntament podrà editar tant de forma escrita com digital els treballs presentats i publicar-los i divulgar-los mitjançant edicions escrites o per Internet, i cedir-los a qualsevol institució docent, cultura o científica. En qualsevol cas, es farà constar que l’article ha format part de les Jornades d’Estudis Locals d’Inca.
 12. Una vegada publicat el volum de les XXIV Jornades, se’n lliuraran 5 exemplars per cada comunicació individual i 10 exemplars per cada comunicació col·lectiva.
 13. Qualsevol incidència no prevista en aquestes bases relativa al contingut o forma de les comunicacions presentades la resoldrà la Comissió Científica. La seva decisió serà inapel·lable.

 

MÉS INFORMACIÓ
Claustre de Sant Domingo
Tel. 871 914 500
cultura@incaciutat.com

 

COMPOSICIÓ DE LA COMISSIÓ CIENTÍFICA

 • Santiago Cortès Forteza, historiador.
 • Joan Estrany Bertos, geògraf, professor de la Universitat de les Illes Balears.
 • Maria Magdalena Payeras Capellà, enginyera, professora de la Universitat de les Illes Balears.
 • Gabriel Pieras Salom, cronista oficial i arxiver honorari d’Inca.
 • Miquel Pieras Villalonga, historiador.
 • Sandra A. Rebassa Gelabert, historiadora de l’art i gestora de patrimoni cultural.
 • Guillem A. Reus Planells, historiador de l’art.
 • Magdalena Sastre Morro, tècnica arqueòloga.

De conformitat amb la Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de dades personals i garantia dels drets digitals, us informam que les vostres dades s’incorporaran en un fitxer automatitzat i/o manual del qual és titular l’Ajuntament d’Inca, i seran tractades sobre la base de la política de confidencialitat de l’entitat, amb la finalitat d’administració i gestió de la relació existent entre les parts, dintre de les finalitats legítimes de l’Ajuntament. Alhora prestau el consentiment perquè les vostres dades puguin ser tractades per a alguna de les finalitats esmentades o  per a totes elles. També us informam que podeu exercitar en qualsevol moment els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició en els termes establerts a la legislació vigent sobre protecció de dades, mitjançant escrit presentat en el Registre de l’Ajuntament d’Inca (plaça d’Espanya, 1, 07300 Inca).

Compartir

Newsletter Image