L’Ajuntament d’Inca convoca un concurs per seleccionar i guardonar la millor imatge publicitària destinada a promocionar el Dijous Bo de l’any en curs, d’acord amb les següents BASES:

 1. Objecte del concurs. El present concurs té per finalitat promocionar la creació artística i donar difusió a la fira del Dijous Bo 2024. Tenint en compte la Llei de la propietat intel·lectual, tots els drets de reproducció i difusió de l’obra guanyadora quedaran, per sempre, a favor de  l’Ajuntament d’Inca.
 2. Premi. S’estableix la concessió d’un premi de 700 € al millor cartell o imatge publicitària. El premi anirà a càrrec de l’Àrea de Fires i Dijous Bo. Cal recordar que, segons la legislació, els premis superiors a la quantia de 301 € són objecte d’una retenció d’un 19 % segons l’article 105 de la Llei de l’IRPF.
 3. Participants. Pot participar en aquest concurs qualsevol persona major d’edat en el moment de la inscripció, col·lectiu social o empresa.
 4. Tècnica i dimensions. La tècnica de les obres a presentar és lliure, però adaptada als mitjans d’impressió actuals. Per aquest motiu no s’admeten tintes metal·litzades ni fluorescents, ni tampoc relleus o volums aferrats o enganxats. La impressió de la imatge es realitzarà en format DIN A3. Els cartells o imatges podran tenir format lliure pel que fa a les seves dimensions; però, s’haurà de tenir en compte que es pugui adaptar a aquestes mides DIN A3. Hi ha de figurar el text DIJOUS BO 2024 i 14 de novembre; a més, hi haurà d’aparèixer el logotip de l’Ajuntament d’Inca. La imatge corporativa i l’escut de l’Ajuntament es podran descarregar de la web www.incaciutat.com o bé es facilitaran remetent la petició per correu electrònic a comunicacio@ajinca.net. Junt amb l’obra en paper o cartró ploma, s’adjuntarà un USB amb la imatge en format PDF editable i tots aquells formats adients per a la seva adaptació (.psd .ai …). L’Ajuntament d’Inca es reserva el dret, a l’hora de reproduir el cartell guanyador, d’afegir-hi la informació que consideri oportuna, sense perjudici del disseny original. Així mateix, l’Ajuntament d’Inca té les competències per realitzar les modificacions que cregui convenients, segons les necessitats d’impressió, reproducció, etc.
 5. Lema. Com cada any, el lema que ha d’inspirar la imatge i cartells del Dijous Bo 2024 serà “Dijous Bo, la fira de les fires”.
 6. Admissió. Cada participant hi pot presentar un màxim de dos cartells, que han de ser originals i inèdits. Per a cada proposta, que ha d’anar a un sobre tancat, s’ha de fer un registre d’entrada. Per tant, si un participant presenta dues propostes, no poden anar dins el mateix sobre, sinó a sobres diferents. No s’admetran obres realitzades d’acord amb plantilles estàndard generades per programes i aplicacions digitals, com per exemple Canva o similars. Poden ser lliurats de dilluns a divendres, del 3 de juny al 30 de setembre de 2024, ambdós inclosos, al Servei d’Informació General (planta baixa), Casa Consistorial, plaça d’Espanya, núm. 1, en horari de 9 a 14 hores, sense perjudici de la possibilitat de presentar els cartells per correu. El termini acaba a les 14 hores del 30 de setembre de 2024. En el cas d’entitats, a més de les dades de la persona representant, s’hi ha d’adjuntar el CIF i les dades identificatives de l’entitat. La proposta gràfica s’ha de presentar impresa en un cartó ploma en mida A3, acompanyada d’un paper de mida A5 en què es detalli el títol de l’obra i una  petita descripció. Important: a ambdós documents no poden aparèixer les dades personals del participants. Si el cartell s’envia per correu, la persona interessada ha de justificar la data i l’hora de la tramesa a l’oficina de Correus, i enviar el justificant, el mateix dia, a l’Àrea de  Comunicació mitjançant l’adreça electrònica comunicacio@ajinca.net. Si no es compleixen aquests requisits, no s’admetrà el cartell. No obstant això, quan hagin transcorreguts cinc dies naturals des de la data en què finalitzi la inscripció no s’acceptaran més cartells. Per a cada cartell s’ha de presentar un sobre amb les següents dades:
  • Nom i llinatges.
  • Domicili.
  • Telèfons de contacte.
  • Adreça electrònica.
  • Fotocòpia del DNI.
 7. Qualificació de les obres. El jurat encarregat de decidir l’obra guanyadora serà designat pel batle d’Inca o la persona en qui delegui. El jurat es reunirà dins els quinze dies següents a la finalització del termini per qualificar les obres quan n’hagi finalitzat el termini de presentació. L’obra guanyadora s’elegirà per majoria dels seus integrants, i es tendran en compte els treballs que ofereixin millor qualitat artística, originalitat i idoneïtat com a cartell, i promoció de la fira del Dijous Bo. El jurat es reserva el dret de deixar desert el concurs.
 8. Resolució. El jurat proposarà a l’òrgan municipal competent la concessió del premi i podrà declarar desert el concurs. Al mateix temps, podrà deixar fora de concurs les obres que segons el seu parer no compleixin els requisits indicats en aquestes bases. Les decisions del jurat seran, en qualsevol cas, inapel·lables. L’obra guanyadora es donarà a conèixer en temps i forma quan es consideri oportú per fer la corresponent difusió del DIJOUS BO 2024. Les persones inscrites com a autors/ores han de presentar obres inèdites i originals, així com comptar amb els drets o les autoritzacions que siguin necessàries, i poden ser requerides en qualsevol moment per part de l’Ajuntament d’Inca. L’Ajuntament d’Inca no es responsabilitza de l’incompliment d’aquests requisits ni del contingut de les obres presentades, queda eximit de tota responsabilitat enfront de qualsevol reclamació que es pugui presentar pel que fa a aquesta qüestió i deriva la dita responsabilitat a la persona inscrita com a autor/a.
 9. Exposició. L’Ajuntament d’Inca es reserva el dret de realitzar una exposició pública de totes les obres presentades o de les seleccionades pel jurat amb aquesta finalitat.
 10. Devolució de les obres. Les obres es podran retirar presentant el rebut lliurat el dia de la inscripció i un cop passats quinze dies des de la resolució del jurat. Hi haurà un mes per retirar les obres. L’Ajuntament no es farà responsable de les obres no recollides una vegada  transcorregut aquest termini. L’Ajuntament d’Inca tendrà una cura especial en la manipulació dels originals presentats al concurs, però declina tota responsabilitat de la seva pèrdua, usurpació, deteriorament o destrucció accidental durant la durada del concurs o, si s’escau, exposició de l’obra.
 11. Acceptació de les bases. El fet de presentar-se al concurs suposa l’acceptació estricta d’aquestes bases. El jurat del concurs té la facultat d’interpretar-les i de suplir-ne qualsevol llacuna o buit, d’acord amb la seva finalitat. L’Ajuntament d’Inca queda facultat per resoldre qualsevol cas que no estigui previst.

Compartir

Newsletter Image