Plec de clàusules administratives

Anunci de licitació

Adjudicació definitiva

Memòria, pressupost i seguretat

Projecte

Estudi de seguretat

Pressupost i amidaments

Resum del pressupost

Plànols del parc de les Illes Balears

Estat actual

Distribució

Cotes i detalls

Plànols de la plaça del Blanquer

Estat actual

Zona de jocs infantils

Jocs infantils

Plànols de la plaça del Lledoner

Situació

Planta amb jocs infantils

Detall jocs infantils

Compartir