Plec de clàusules administratives

Anunci de licitació

Adjudicació definitiva

Memòria, pressupost i seguretat

Projecte

Estudi de seguretat

Pressupost i amidaments

Resum del pressupost

Plànols del parc de les Illes Balears

Estat actual

Distribució

Cotes i detalls

Plànols de la plaça del Blanquer

Estat actual

Zona de jocs infantils

Jocs infantils

Plànols de la plaça del Lledoner

Situació

Planta amb jocs infantils

Detall jocs infantils

Compartir

Newsletter Image