EXPOSICIÓN PÚBLICA DE ANUNCIOS

ÚLTIMAS ACTUALIZACIONES

17Ago 2017

Compte General 2016

Agosto 17, 2017

[17/08/2017] Documentació del Compte General corresponent a l’exercici 2016: Anunci d’exposició pública (BOIB núm. 99 12/08/2017) Proposta d’acord Informe d’intervenció Compte General de l’Ajuntament d’Inca Comptes anuals de l’Escola Municipal de Música Antoni Torrandell Comptes anuals de la Fundació Pública del Servei de la Residència Miquel Mir Comptes anuals de la Fundació Pública Servei Municipal […]

16Ago 2017

[16/08/2017] Pla estratègic de subvencions de l’Ajuntament d’Inca i de L’IMAF 2017 (BOIB núm. 97 08/08/2017)

EDICTOS ORDENADOS POR FECHA DE PUBLICACIÓN

17Ago 2017

Compte General 2016

Agosto 17, 2017

[17/08/2017] Documentació del Compte General corresponent a l’exercici 2016: Anunci d’exposició pública (BOIB núm. 99 12/08/2017) Proposta d’acord Informe d’intervenció Compte General de l’Ajuntament d’Inca Comptes anuals de l’Escola Municipal de Música Antoni Torrandell Comptes anuals de la Fundació Pública del Servei de la Residència Miquel Mir Comptes anuals de la Fundació Pública Servei Municipal […]

16Ago 2017

[16/08/2017] Pla estratègic de subvencions de l’Ajuntament d’Inca i de L’IMAF 2017 (BOIB núm. 97 08/08/2017)

03Ago 2017

[03/08/2017] Memòria justificativa [02/08/2017] Plànol de la modificació – D2 Ordenació de sòl urbà [02/08/2017] Plànol vigent – D2 Ordenació de sòl urbà [02/08/2017] Edicte d’aprovació inicial [02/08/2017] Informe-proposta d’aprovació inicial Modificació de l’ús detallat de l’equipament públic situat al carrer de Can Dureta, núm. 5 (Casal de Cultura, Pes des Bessó), classificat com a […]

01Ago 2017

Pla Especial per dur a terme el desenvolupament de l’Àrea de Reconversió Territorial Diferida (ART) de la Façana d’Inca prevista al Pla Territorial Insular de Mallorca, norma 39, núm. 11.1