CONSELLS MUNICIPALS

CONSELL MUNICIPAL D'INFANTS

El Consell d’Infants d’Inca és un òrgan consultiu i de participació sectorial, creat amb la finalitat de possibilitar una reflexió dels infants sobre la seva ciutat i donar-los mecanismes perquè les seves propostes i idees puguin incorporar-se als plans d’actuació del municipi.

 1. DOCUMENTS
 2. FUNCIONS

  Article 3.

  Corresponen als membres del Consell d’Infants, en relació amb les seves competències, les funcions següents:

  1. Posar en comú el treball desenvolupat pels infants durant el curs a les respectives aules.
  2. Informar de les noves propostes presentades per les persones en representació al Consell.
  3. Debatre i consensuar els temes a treballar que preocupen en el present i ens influenciaran en el futur.
  4. Donar informació de temes relacionats amb la infància.
  5. Fer propostes, informes i suggeriments sobre els temes que es tractin al Consell, a l’Ajuntament en ple i a les entitats ciutadanes relacionades amb els temes tractats.
 3. COMPOSICIÓ

  Article 4.

  El Consell d’Infants estarà compost per:

  • El batle o batlessa, o membre de la corporació en qui delegui, president o presidenta del Consell.
  • El regidor o regidora d’Educació, vicepresident o vicepresidenta del Consell.
  • Dues persones en representació de cada centre escolar de 6è curs d’educació primària del municipi.
  • Dues persones en representació de cada centre escolar de 5è curs d’educació primària del municipi.
  • El tècnic o tècnica d’Educació de l’Ajuntament d’Inca, amb veu i sense vot.
  • Un auxiliar administratiu o auxiliar administrativa de l’Àrea d’Educació, amb veu i sense vot.

  Les funcions de secretaria seran exercides per l’auxiliar administratiu/iva.

 4. CALENDARI
  • 1a Assemblea: dijous 19 d’octubre 2023.
  • 2a Assemblea: dimecres, 29 de novembre de 2023.
  • 3a Assemblea: dimecres 24 de gener de 2024.
  • 4a Assemblea: setmana del 8 al 19 d’abril de 2024 (visita als centres educatius per part de la regidora d’Educació).
  • Ple: dimecres 8 de maig de 2024.
  • Visites dels centres educatius a l’Ajuntament: entre el 8 i el 30 d’abril de 2024.

CONSELL MUNICIPAL DE CULTURA

El Consell Municipal de Cultura de l'Ajuntament d'Inca és un òrgan de participació oberta, consultiu, informatiu i d'assessorament en tot el que fa relació a les activitats culturals, de recerca, d'investigació i de creació, que afectin l'àmbit territorial del municipi d'Inca.

 1. DOCUMENTS
 2. FUNCIONS

  Estan contemplades a l’article 3 dels seus Estatuts:

  1. Informar sobre els plans, programes i pressuposts municipals de cultura referits al nostre àmbit territorial.
  2. Donar a conèixer al Consell la memòria anual de les gestions realitzades en aquesta matèria.
  3. Coordinar les actuacions de les diferents entitats que treballen en el camp de la cultura al nostre municipi.

  Per part dels membres del Consell:

  1. Conèixer els plans municipals de cultura, així com la memòria anual que es presenti.
  2. Les entitats que formen part del Consell han de donar a conèixer les seves actuacions concretes en les matèries objecte del consell així com els criteris pressupostaris dels seus programes.
  3. Formular propostes i criteris de prioritats tècniques i pressupostàries en matèria de cultura, per tal de ser discutits a la Comissió Informativa corresponent i, si escau, dictaminar-les per a dur a dur-les a Ple.
  4. Impulsar i donar suport a les iniciatives culturals, sense afany de lucre, per potenciar la seva presència i actuació en la comunitat, així com la seva participació en la resolució dels problemes que afectin la promoció i manifestació dels actes i fets culturals al municipi d’Inca.
 3. COMPOSICIÓ

  Actualitzat febrer 2021

  President: Sr. Virgilio Moreno Sarrió

  Vicepresidenta: Sra. Alice Weber

  Vocals:

  • 1 representant de cada grup polític municipal:
   • Socialistes d’Inca: Sra. Antònia Maria Sabater Martorell (titular); Sr. Andreu Caballero Romero (suplent)
   • PP: Sra. Sonia Franco Ruiz (titular); Sr. Fèlix Sánchez Díaz (suplent)
   • MÉS per Inca: Sra. Alice Weber (titular); Sr. Gabriel Frontera Borrueco (suplent)
   • Independents d’Inca-INDI: Sra. Maria del Mar Navarro Reguillo (titular); Sr. Àngel García Bonafè (suplent)
   • VOX actúa Baleares Inca: Francisco Pol Alorda (titular); Sra. Vanesa Berga Garzón (suplent)
   • Proposta per les Illes Balears – El Pi: Sr. Gori Ferrà Frau (titular)
   • Ciudadanos-Partido para la ciudadanía-Inca: Sr. Andrés Sánchez García (titular)
   • Unides Podem: Isabel Vallés Garrido (titular)
  • 1 representant de les entitats locals que fomentin el folklore mallorquí: Sr. Francisco Amengual Ripoll, president de Cofre Antic (titular); Sr./Sra. Representant de la Revetla d’Inca (suplent)
  • 1 representant de les entitats corals: Sr. Domingo Mestre Pastor, membre de l’Orfeó l’Harpa d’Inca (titular)
  • 1 representant de les entitats musicals: Sr. Pau Escobedo Representant de la Unió Musical Inquera (titular); Sr. Marcel·lí Minaya Thorell, director del Conservatori Municipal de Música i Dansa Antoni Torrandell (suplent)
  • 1 representant de les associacions i entitats culturals: Sra. Joana Melis, membre de la Fundació Cultural es Convent (titular); Sr./Sra. Representant de l’Obra Cultural Balear d’Inca (suplent)
  • 1 representant de les associacions de veïns d’Inca: Sr. Elías Fernández, representant de l’AV de Crist Rei (titular); Sr. Representant de l’AV Fernández Cela (suplent)
  • El cap de Servei de Biblioteques municipal: Sr. José Manuel Benito Rodríguez, tècnic de Biblioteques
  • El cronista oficial d’Inca: Gabriel Pieras Salom
  • 1 representant del Centre Universitari d’Inca: Sr./Sra. Representant del Centre Universitari d’Inca
  • 1 representant del Bisbat de Mallorca en matèria de patrimoni: Mn. Carles Seguí Pou, rector de Santa Maria la Major (titular); Sra. Maria Amorós (suplent)
  • 5 persones que a judici de la Presidència es considerin adients per raó de la seva professió o coneixements:
   • Biel Amer Amer
   • Antoni Rodríguez Mir
   • Magdalena Sastre Morro
   • Catalina Pericàs Pons
   • Miquel Pieras Villalonga

CONSELL MUNICIPAL D'EDUCACIÓ

El Consell Municipal d’Educació d’Inca es constitueix com a instrument de participació democràtica en la gestió educativa que afecta el municipi i com a òrgan d’assessorament a l’Administració competent.

 1. DOCUMENTS
 2. FUNCIONS

  Estan recollides a l’article 3 de les disposicions generals:

  1. Col·laborar conjuntament amb els consells escolars de cada centre i la Conselleria d’Educació i Universitat del Govern de les Illes Balears per a determinar les àrees d’influència de cada centre educatiu.
  2. Actuacions i normes relatives a la participació en la vigilància del compliment de l’escolaritat obligatòria.
  3. Col·laborar en la planificació i l’elaboració de criteris d’ubicació, construcció, renovació i manteniment dels centres docents públics del terme municipal.
  4. Actuacions i disposicions municipals relatives als serveis educatius complementaris i extraescolars amb incidència en el funcionament dels centres docents no universitaris.
  5. Proposta d’actuacions i normes municipals relatives a l’educació en matèries tals com l’educació compensatòria, l’educació d’adults, l’educació infantil i l’educació especial.
  6. Proposta de convenis i d’acords de col·laboració per a millorar la qualitat del servei educatiu dins l’àmbit municipal.
  7. Foment de les activitats, recursos i serveis que tendeixen a la renovació pedagògica.
  8. Millora de la qualitat educativa incidint en l’adaptació de la programació del centre a l’entorn.
  9. Constitució de patronats o instituts municipals d’educació.
  10. Criteris de fixació, distribució i gestió dels recursos econòmics que en matèria d’educació correspon invertir als ajuntaments.
  11. Canalitzar les propostes educatives dels diferents sectors de la comunitat educativa en relació amb el municipi.
  12. Altres funcions i competències que es puguin determinar.
 3. COMPOSICIÓ
  • President: Batle d’Inca
  • Vicepresident: regidor/a d’Educació
  • Directors dels centres educatius:
   • CEIP Ponent
   • CEIP Llevant
   • CEIP Miquel Duran i Saurina
   • Col·legi Beat Ramon Llull
   • Col·legi Sant Vicenç de Paül
   • Col·legi Sant Tomàs d’Aquino
   • Col·legi La Salle
   • Col·legi Pureza de María
   • Col·legi Beata Sor Francinaina Cirer
   • IES Berenguer d’Anoia
   • IES Pau Casesnoves
   • Col·legi Joan XXIII
   • CEPA Francesc de Borja Moll
   • Escola Oficial d’Idiomes
  • Representants de pares i mares:
   • 1 APIMA del Col·legi Miquel Duran i Saurina
   • 1 APIMA de l’IES Pau Casesnoves
   • 1 APIMA del Col·legi Beat Ramon Llull
   • 1 APIMA del Col·legi Sant Vicenç de Paül
  • Representants del professorat:
   • 1 professor de secundària de l’IES Berenguer d’Anoia
   • 1 professor de secundària de l’IES Pau Casesnoves
   • 1 professor d’infantil del CEIP Llevant
   • 1 professor de primària del CEIP Llevant
   • 1 professor d’infantil del CEIP Ponent
   • 1 professor de primària del Col·legi Sant Vicenç de Paül
  • Representants dels alumnes de secundària:
   • 2 alumnes de secundària de l’IES Berenguer d’Anoia
   • 1 alumne de secundària del’IES Pau Casesnoves
   • 1 alumne de secundària del Col·legi Beat Ramon Llull
  • Altres:
   • 1 entitats de lleure: Esplai s’Estornell
   • 1 personal administratiu i de serveis: Sr. Jaume Femenies, del CEIP Miquel Duran i Saurina
   • 1 AAVV: Associació de Veïnats General Luque
   • CEI Toninaina
   • 1 CEI privats: Bella Aurora
   • 1 escoles municipals: EMMAT
  • Conselleria d’Educació
   • Sr. Josep Bernat Sánchez Moner, Direcció General d’Innovació i Comunitat Educativa, Secció de Serveis Complementaris
   • Sra. Maria Quetglas Mesquida, Oficina d’Escolarització d’Inca
  • Convidats:
   • Recursos educatius Inca:
    • 1 Equip Atenció Primerenca
    • 1 Equips Psicopedagògics
    • 1 Arxiu i Museu de l’Educació
    • 1 Centre Educatiu Professorat (CEP)
    • 1 Educadora Social – Serveis Socials Ajuntament d’Inca
    • 1 Mediadora Cultura – Serveis Socials Ajuntament d’Inca
   • Grups polítics:
    • Titulars:
     • Andreu Caballero Romero (PSIB-PSOE)
     • Sonia Franco Ruiz (PP)
     • María del Mar Navarro Reguillo (INDI)
     • Alice Weber (MÉS)
     • Francisco Pol Alorda (VOX)
     • Gori Ferrà Frau (EL PI)
     • Andrés Sánchez García (CS)
     • Isabel Vallés Garrido (UP)
     •  
    • Suplents:
     • Maria Antònia Pons Torrens (PSIB-PSOE)
     • Félix Sánchez Díaz (PP)
     • Àngel Garcia Bonafè (INDI)
     • Gabriel Frontera Borrueco (MÉS)
     • Vanesa Berga Garzón (VOX)
   • Sindicats:
    • STEI Intersindical
    • FAPA Mallorca

CONSELL MUNICIPAL DE SERVEIS SOCIALS

El Consell Municipal de Serveis Socials s’estableix com a espai per fomentar la participació i la col·laboració entre les diferents entitats socials. Es configura com a resposta a la necessitat de fomentar el treball en xarxa, detectada en la prospecció realitzada en el marc de la intervenció comunitària.

 1. DOCUMENTS
 2. COMPOSICIÓ
  • Titulars:
   • María del Carmen Oses Ramos (PSIB-PSOE)
   • Andrés Gili Vizcaino (PP)
   • María del Mar Navarro Reguillo (INDI)
   • Gabriel Frontera Borrueco (MÉS)
   • Francisco Pol Alorda (VOX)
   • Gori Ferrà Frau (EL PI)
   • Andrés Sánchez García (CS)
   • Isabel Vallés Garrido (UP)
  • Suplents:
   • Antònia Maria Sabater Martorell (PSIB-PSOE)
   • Félix Sánchez Díaz (PP)
   • Àngel Garcia Bonafè (INDI)
   • Alice Weber (MÉS)
   • Vanesa Berga Garzón (VOX)

CONSELL MUNICIPAL D'ESPORTS

El Consell Municipal de l'Esport és un òrgan de caràcter consultiu i d'assessorament en els assumptes relacionats amb l'esport, i a través del qual els diferents col·lectius relacionats amb el món de l'esport de la ciutat d'Inca poden trobar un espai per canalitzar les seves opinions, suggeriments, necessitats, problemàtiques, propostes, iniciatives i inquietuds.

 1. DOCUMENTS
 2. COMPOSICIÓ
  • Titulars:
   • Antoni Peña Mir (PSIB-PSOE)
   • Andrés Gili Vizcaíno (PP)
   • María del Mar Navarro Reguillo (INDI)
   • Alice Weber (MÉS)
   • Francisco Pol Alorda (VOX)
   • Gori Ferrà Frau (EL PI)
   • Andrés Sánchez García (CS)
   • Isabel Vallés Garrido (UP)
  • Suplents:
   • Andreu Caballero Romero (PSIB-PSOE)
   • Félix Sánchez Díaz (PP)
   • Àngel Garcia Bonafè (INDI)
   • Gabriel Frontera Borrueco (MÉS)
   • Vanesa Berga Garzón (VOX)

CONSELL MUNICIPAL DE JOVENTUT

El Consell Municipal de Joventut és un òrgan de participació dels joves de la Ciutat d’Inca amb naturalesa consultiva que pretén promoure la participació juvenil, dinamitzar activitats i fer partícips als joves dels assumptes rellevant de la nostra ciutat, així com incloure la visió juvenil en aspectes de la gestió diària.

 1. DOCUMENTS
 2. COMPOSICIÓ
  • El batle o batlessa, o membre de la corporació en qui delegui, president o presidenta del Consell.
  • El regidor o regidora de Joventut, vicepresident o vicepresidenta del Consell.
  • Representants seccions juvenils del grups polítics amb representació.
  • Representants de associacions amb seu al Hostal d’entitats juvenils del Casal de Jove Sa Fàbrica.
  • Representants del grups de música que facin ús del espais municipals per assaig
  • Representants de Clubs esportius.
  • Qualsevol Jove organitzat que vulgui participar.

NOTÍCIES RELACIONADES

Newsletter Image