DESCRIPCIÓ I CALENDARI GENERAL

Previsió de reunions:

 • Tots els dimecres a les 9:30h - Junta de Govern.
 • Darrer dijous de cada mes a les 19:30h - Ple municipal.

El Ple:

El Ple, integrat pels regidors electes i presidit pel batle, és l’òrgan de màxima representació política dels ciutadans en el govern municipal. Entre les seves funcions es troba:

 • control i fiscalització dels òrgans de govern;
 • aprovació i modificació d’ordenances i reglaments municipals;
 • acords sobre l’alteració del terme municipal i símbols identitaris;
 • aprovació dels pressupostos i la delimitació de recursos propis de caràcter tributari;
 • regulació dels òrgans representatius i participatius;
 • aprovació de la plantilla de personal i relació de llocs de treball;
 • aprovació de canvis de la qualificació jurídica dels béns de domini públic;
 • aprovació de projectes d’obres i serveis de què siga competent, i
 • votació de la moció de censura al batle i la qüestió de confiança, segons la legislación electoral.

El Batle:

És la màxima autoritat municipal. Presideix els Plens i assumeix la direcció de l'equip de govern.

Junta de Govern:

La Junta de Govern és un òrgan col·legiat d’administració i decisió de l’Ajuntament sota la presidència del batle, i integrada pels regidors designats per ell. La seva funció és donar suport al batle i exercir les competències delegades per aquest.


EL PLE MUNICIPAL. CONVOCATÒRIES

Publicación del anuncio (BOIB núm. 170 11/12/2021) El Ayuntamiento Pleno, en sesión ordinaria celebrada el día 25 de noviembre de 2021, adoptó el siguiente acuerdo: «De conformidad con lo dispuesto en el artículo 38 del Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales y en el artículo 60.1 del Reglamento Orgánico, visto […]


ACTES

Actes del Ple 2021

julio 28, 2021

25/11/2021/ Acta 28/10/2021/ Acta 30/09/2021/ Acta 09/09/2021/ Acta 22/07/2021 / Acta 24/06/2021 / Acta 27/05/2021 / Acta 29/04/2021 / Acta 25/03/2021 / Acta 25/02/2021 / Acta 12/02/2021  / Acta E 28/01/2021 / Acta

Actes del Ple 2020

septiembre 23, 2020

29/12/2020 / Acta E 23/12/2020 / Acta 26/11/2020 / Acta 29/10/2020 / Acta 16/10/2020 / Acta E 24/09/2020 / Acta 03/09/2020 / Acta 27/07/2020 / Acta E 23/07/2020 / Acta 10/07/2020 / Acta E 25/06/2020 / Acta 08/06/2020 / Acta E 28/05/2020 / Acta 29/04/2020 / Acta 17/04/2020 / Acta E 26/03/2020 / Acta 27/02/2020 / Acta 30/01/2020 / Acta

Actes del Ple 2019

julio 15, 2019

31/10/2019 17/10/2019 E 26/09/2019 05/09/2019 25/07/2019 28/06/2019 E 15/06/2019 E 12/06/2019 E 30/05/2019 29/04/2019 E 25/04/2019 01/04/2019 E 28/03/2019 28/02/2019 31/01/2019

Actes del Ple 2018

febrero 11, 2019

20/12/2018 29/11/2018 22/11/2018 (E) 05/11/2018 (E) 25/10/2018 27/09/2018 06/09/2018 26/07/2018 12/07/2018 (E) 28/06/2018 31/05/2018 21/05/2018 (E) 26/04/2018 22/03/2018 22/02/2018 25/01/2018

Actes del Ple 2017

febrero 11, 2019

21/12/2017 12/12/2017 30/11/2017 20/11/2017 26/10/2017 28/09/2017 07/09/2017 27/07/2017 29/06/2017 25/05/2017 27/04/2017 30/03/2017 23/02/2017 26/01/2017 18/01/2017