Sessió ordinària del Ple de l’Ajuntament d’Inca que tendrà lloc a la sala de sessions de la casa consistorial a 19.30 hores del dijous dia 28 de novembre de 2019, en primera convocatòria i, en segona, d’acord amb el que preceptua l’article 90.2 del ROF, amb el següent ordre del dia:

 1. Aprovació de l’Acta de la sessió anterior de data 31 d’octubre de 2019.
 2. Dació de compte dels decrets de la Batlia del núm. 1.743 al 1.906 de 2019.
 3. Dació de compte de l’estat d’execució del pressupost del tercer trimestre de 2019.
 4. Dació de compte del període mitjà de pagament del tercer trimestre de 2019.
 5. Dació del compte de l’escrit presentat pel grup municipal del PSIB-PSOE relatiu a canvi de portaveus.
 6. Dictamen de la Comissió Informativa d’Economia i Bon Govern per aprovar la modificació de crèdit núm. 26/2019 d’amortització anticipada de préstecs.
 7. Dictamen de la Comissió Informativa d’Economia i Bon Govern per aprovar inicialment el Reglament regulador dels serveis de subministrament d’aigua i de sanejament d’aigües residuals i pluvials.
 8. Dictamen de la Comissió Informativa d’Economia i Bon Govern per aprovar inicialment la modificació de l’Ordenança municipal de circulació.
 9. Dictamen de la Comissió Informativa d’Economia i Bon Govern relatiu a dedicacions de regidores i regidors.
 10. Dictamen de la Comissió Informativa de Ciutadania i Drets Socials per incoar expedient de nomenament de Fill Il·lustre del Sr. Marc Ferragut Fluxà.
 11. Moció dels grups municipals del PSIB-PSOE, Partit Popular, Independents d’Inca, Més per Inca, Pi-Proposta per les Illes, Ciudadanos i Unidas Podemos amb motiu del dia 25 de novembre de 2019, Dia Internacional per a l’Eliminació de la Violència contra les Dones.
 12. Moció del grup municipal del Partit Popular per a una nova proposta de repartiment de l’impost de turisme sostenible tenint en compte els projectes municipals.
 13. Moció del grup municipal del Partit Popular de suport a les forces i cossos de seguretat de l’Estat.
 14. Moció del grup municipal de MÉS per Inca per al desenvolupament de la cultura de la pau a Inca.
 15. Moció dels grups municipals del Partit Popular, Vox i Ciudadanos per aconseguir la instal·lació de desfibril·ladors semiautomàtics i la certificació d’Inca com a “ciutat cardioprotegida”.
 16. Precs i preguntes.

Compartir

Newsletter Image