Exercici de drets en protecció de dades

Sol·licitud d'Exercici dels Drets de l'Interessat

Dades del responsable del tractament

RAÓ SOCIAL: AJUNTAMENT D ́INCA NIF: P0702700F

Dades de contacte per a exercir els drets: . AJUNTAMENT D ́INCA. Plaça d ́Espanya 1, - 07300 Inca (Illes Balears)

Dades de contacte del Delegato de Protecció de Dades: protecciodedades@ajinca.net


Dades del l'interessat o representant legal:

, del qual adjunta una còpia, per mitjà d'aquest escrit exerceix el dret com a interessat de conformitat amb el que disposen els articles 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 i 23 del Reglament (UE) 2016/679, de 27 d'abril de 2016 (GDPR), i, en conseqüència,

SOL·LICITA

Que, d’acord amb l’art. 12 del GDPR, en el termini màxim d’un mes a comptar des de la recepció d’aquesta sol·licitud (termini que pot prorrogar-se a un màxim de 2 mesos en casos complexos), es respongui aquesta sol·licitud i que s’enviï per:

PROTECCIÓ DE DADES:

De conformitat amb les normatives de protecció de dades li facilitem la següent informació del tractament:

Responsable: AJUNTAMENT D ́INCA, P0702700F, Plaça d ́Espanya 1, - 07300 Inca (Illes Balears), protecciodedades@ajinca.net

Finalitats del tractament: fer ús de l’exercici dels drets reconeguts pel RGPD en relació a les dades dels quals sóc titular.

Legitimació: obligació legal del responsable i consentiment de l’interessat si escau.

Destinataris de cessions: no es transmetran dades a tercers excepte per obligació legal.

Drets que li assisteixen: accés, rectificació, portabilitat, supressió, limitació i oposició.

Més informació del tractament: https://incaciutat.com/

Newsletter Image