Política de privacitat

POLÍTICA DE PRIVACITAT

De conformitat amb el que es disposa en el Reglament (UE) 2016/679, de 27 d’abril de 2016 (*RGPD), i a la Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de dades personals i garantia dels drets digitals, s’informa de la identitat del responsable i la finalitat del tractament, la legitimació per al tractament de les seves dades, les categories de destinataris de cessions de les seves dades (si n’hi hagués), la procedència de les seves dades tractades si aquesta fos diferent al seu lliurament voluntari i els drets que com a persona interessada l’assisteixen.

RESPONSABLE DEL TRACTAMENT

Nom del responsable: AJUNTAMENT D’INCA
CIF: P0702700F
Domicili complet: plaça d’Espanya, 1 – 07300 Inca (Illes Balears)
Adreça electrònica: protecciodedades@ajinca.net

FINALITAT I LEGITIMACIÓ DEL TRACTAMENT

Les operacions previstes per realitzar el tractament són:

 • Per interès legítim del responsable:
  • Gestió econòmica i comptable, gestió fiscal, gestió administrativa, gestió de facturació, gestió de clients i proveïdors, gestió de cobraments pagaments i serveis relacionats, històric de relacions comercials, gestió de les relacions necessàries entre ciutadans i Ajuntament, i organismes dependents d’aquest.
 • Per consentiment exprés, inequívoc i informat de la persona interessada:
  • Remetre comunicacions comercials publicitàries per correu electrònic, fax, SMS, MMS, comunitats socials o qualsevol altre mitjà electrònic o físic, present o futur, que possibiliti realitzar comunicacions comercials. Aquestes comunicacions seran realitzades pel RESPONSABLE i relacionades sobre els seus productes i serveis, o dels seus col·laboradors o proveïdors amb els quals aquest hagi aconseguit algun acord de promoció. En aquest cas, els tercers mai tendran accés a les dades personals.
  • Realitzar estudis estadístics.
  • Tramitar encàrrecs, sol·licituds o qualsevol tipus de petició que sigui realitzada per la persona usuària a través de qualsevol de les formes de contacte que es posen a la seva disposició.
  • Remetre el butlletí de notícies de la pàgina web.
 • Per interès públic o en l’exercici de poders públics:
  • La base legal per al tractament de les vostres dades és el compliment d’una missió que és realitzada en interès públic o en l’exercici de poders públics, de conformitat amb la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú.
 • Criteris de conservació de les dades:
  • Les dades seran conservades en tant que duri la relació comercial entre les parts. Una vegada finalitzada aquesta, les dades seran bloquejades a fi d’impedir la possibilitat d’accés, i es desbloquejaran únicament en el cas que aquestes fossin requerides al responsable del tractament per alguna autoritat legal (fiscal, mercantil, laboral o judicial), i això només fins a la data de caducitat o prescripció legals. Posteriorment seran destruïdes convenientment i amb les garanties adequades per impossibilitar la seva recuperació.

CESSIÓ O COMUNICACIÓ DE DADES

Les dades personals podran ser cedides per al manteniment de la relació comercial i/o per a l’execució d’operacions, a assessoria fiscal, comptable, mercantil, bancs, caixes i entitats financeres, organismes tributaris i altres organisme públics competents. No es comunicaran les dades a uns altres tercers, excepte per obligació legal.

No s’efectuen transmissions de dades a tercers països fora de l’Espai Econòmic Europeu ni a organitzacions internacionals.

DRETS DE LA PERSONA INTERESSADA I MANERA D’EXERCIR-LOS

 • Drets que assisteixen a la persona usuària i manera d’exercir-los:
  • La persona interessada té dret a: accedir a les seves dades, al fet que aquestes es rectifiquin, al fet que se suprimeixin, a la seva portabilitat, a la limitació en el seu tractament, a oposar-se al seu tractament, a retirar el consentiment prestat, a presentar una reclamació davant l’autoritat de control, a interposar un recurs judicial.
  • Pot exercir aquests drets mitjançant un escrit raonat, dirigit al responsable del tractament o al seu representant especificant el dret que desitja exercitar, acompanyat d’una fotocòpia del seu document d’identificació. També podrà sol·licitar prèviament al responsable del tractament que li sigui facilitat un imprès tipus per al dret que desitja exercitar.
  • L’exercici de drets no implicarà cap cost de gestió per a la persona interessada, exceptuant els costos de franqueig si optàs per remetre-ho per correu postal.
 • Podrà exercitar els seus drets:
  • Personalment en els locals del responsable del tractament identificant-se al seu DNI o document equivalent.
  • A través de correu electrònic dirigit al que figura a l’apartat de la identificació del responsable del tractament, i acompanyant fotocòpia del seu DNI o document equivalent.
  • A través de correu postal (preferiblement certificat) adreçat al domicili que figura en l’apartat de la identificació del responsable del tractament, i acompanyant fotocòpia del seu DNI o document equivalent.

Dades de contacte per exercir els seus drets: Consultancy X3 S.L., dpo@grupox3.es.

CARÀCTER OBLIGATORI O FACULTATIU DE LA INFORMACIÓ FACILITADA PER LA PERSONA USUÀRIA

Les persones usuàries, mitjançant la marcació de les caselles corresponents i l’entrada de dades en els camps marcats amb un asterisc (*) en el formulari de contacte, o presentats en formularis de descàrrega, accepten expressament i de manera lliure i inequívoca que les seves dades són necessàries per atendre la seva petició, per part del prestador, sent voluntària la inclusió de dades en els camps restants. La persona usuària garanteix que les dades personals facilitades al RESPONSABLE són veraces i es fa responsable de comunicar qualsevol modificació d’aquestes.

El RESPONSABLE informa i garanteix expressament a les persones usuàries que les seves dades personals no seran cedides en cap cas a tercers, i que sempre que realitzi algun tipus de cessió de dades personals es demanarà prèviament el consentiment exprés, informat i inequívoc per part de les persones usuàries. Totes les dades sol·licitades a través del lloc web són obligatòries, ja que són necessàries per a la prestació d’un servei òptim a la persona usuària. En cas que no siguin facilitades totes les dades, no es garanteix que la informació i serveis facilitats siguin completament ajustats a les seves necessitats.

MESURES DE SEGURETAT

De conformitat amb el que es disposa a les normatives vigents en protecció de dades personals, el RESPONSABLE està complint amb totes les disposicions de les normatives per al tractament de les dades personals de la seva responsabilitat, i manifestament amb els principis descrits a l’article 5 del RGPD, pels quals són tractades de manera lícita, lleial i transparent en relació amb la persona interessada, i adequades, pertinents i limitades a allò necessari en relació amb les finalitats per a les quals són tractades.

El RESPONSABLE garanteix que ha implementat polítiques tècniques i organitzatives apropiades per aplicar les mesures de seguretat que estableix el RGPD, amb la finalitat de protegir els drets i les llibertats de les persones usuàries i els ha comunicat la informació adequada perquè puguin exercir-los.

Newsletter Image