SERVEIS SOCIALS

Aquesta àrea s'encarrega de la cobertura social dels col·lectius i les persones més desfavorides de la ciutat, s'hi ofereixen diferents serveis per pal·liar les mancances que puguin tenir alguns ciutadans. També s'ocupa de la concessió de subvencions a entitats socials sense finalitat de lucre que realitzin activitats de caire social. L'Ajuntament d'Inca està inscrit com a entitat en el Registre Insular de Serveis Socials de Mallorca amb el núm. 872.

La seva competència és avaluar i informar de les situacions de necessitat social i d'atenció immediata a personas en situació de risc d'exclusió social.

SERVEI D'AJUDA A DOMICILI

Prestació d’atencions de caràcter domèstic, psicològic i rehabilitador per a persones en situació de necessitat. El seu objectiu final és evitar el seu internament a centres residencials, així com mantenir-les al seu domicili habitual. El servei, el duen a terme directament treballadores familiars i es finança conjuntament amb l’Institut Mallorquí d’Afers Socials (a través del Pla de Prestacions Bàsiques).
  • Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú.
  • Ordre de la consellera de Benestar Social per la qual es regula el servei d’ajuda a domicili.
 

NOTÍCIES RELACIONADES

Newsletter Image