EL BATLE

És la màxima autoritat municipal.

Presideix les sessions del Ple i de la Junta de Govern.

Assumeix la direcció de l’equip de govern.

EL PLE

És l'òrgan col·legiat de màxima representació política de la ciutadfania en el govern municipal. Està integrat pels regidors i per les regidores electes i presidit pel batle.

Previsió de reunions: el darrer dijous de cada mes, a les 19.30 h.

Funcions:

 1. Control i fiscalització dels òrgans de govern.
 2. Aprovació i modificació d’ordenances i reglaments municipals.
 3. Acords sobre l’alteració del terme municipal i símbols identitaris.
 4. Aprovació dels pressupostos i la delimitació de recursos propis de caràcter tributari.
 5. Regulació dels òrgans representatius i participatius.
 6. Aprovació de la plantilla de personal i la relació de llocs de treball.
 7. Aprovació de canvis de la qualificació jurídica dels béns de domini públic.
 8. Aprovació de projectes d’obres i serveis de què siga competent.
 9. Votació de la moció de censura al batle i la qüestió de confiança, segons la legislació electoral.

LA JUNTA DE GOVERN

És un òrgan col·legiat d’administració i decisió de l’Ajuntament.  Sota la presidència del batle, està integrada pels regidors designats i per les regidores designades per ell.  La seva funció és donar suport al batle i exercir les competències delegades per aquest.

Les sessions ordinàries es celebren de manera setmanal, el dimecres de cada setmana, a les 9 hores.

Segons l'article 127 de la Llei 7/85 Reguladora de les bases del règim local, corresponen a la Junta de Govern Local:

 1. L'aprovació dels projectes d'ordenances i dels reglaments, inclosos els orgànics, amb excepció de les normes reguladores del Ple i les seves comissions.
 2. L'aprovació del projecte de pressupost.
 3. L'aprovació definitiva o provisional dels projectes d'instruments d'ordenació urbanística que corresponguin al Ple.
 4. Les aprovacions dels instruments de planejament de desenvolupament del planejament general no atribuïdes expressament al Ple, així com dels instruments de gestió urbanística i dels projectes d'urbanització.
 5. La concessió de qualsevol tipus de llicència, llevat que la legislació sectorial l'atribueixi expressament a un altre òrgan. El desenvolupament de la gestió econòmica, l'autorització i la disposició de despeses en matèria de la seva competència, la disposició de despeses prèviament autoritzades pel Ple, i la gestió del personal.
 6. L'aprovació de la relació de llocs de treball, les retribucions del personal d'acord amb el pressupost aprovat pel Ple i l'oferta d'ocupació pública, les bases de les convocatòries de selecció i provisió de llocs de treball, el nombre i règim del personal eventual, la separació del servei dels funcionaris de l'Ajuntament, sense perjudici del que estableix l'article 99 d'aquesta llei, el acomiadament del personal laboral, el règim disciplinari i les altres decisions en matèria de personal que no estiguin expressament atribuïdes a un altre òrgan. La composició dels tribunals d'oposicions serà predominantment tècnica, i tots els seus membres han de posseir un nivell de titulació igual o superior a l'exigit per a l'ingrés a les places convocades. El seu president podrà ser nomenat entre els membres de la corporació o entre el personal al servei de les administracions públiques.
 7. El nomenament i l'acomiadament dels titulars dels òrgans directius de l'Administració municipal, sense perjudici del que estableix la disposició addicional vuitena per als funcionaris d'Administració local amb habilitació de caràcter nacional.
 8. L'exercici de les accions judicials i administratives en matèria de la seva competència.
 9. Les facultats de revisió d'ofici dels seus propis actes.
 10. L'exercici de la potestat sancionadora, llevat que per llei estigui atribuïda a un altre òrgan.
 11. La designació dels representants municipals en els òrgans col·legiats de govern o administració de les entitats, fundacions o societats, sigui quina sigui la seva naturalesa, de les quals l'Ajuntament sigui partícip.

ACTES DEL PLE

CONVOCATÒRIES DEL PLE

NOTÍCIES RELACIONADES

Newsletter Image