EL BATLE

És la màxima autoritat municipal. Presideix les sessions del Ple i de la Junta de Govern. Assumeix la direcció de l’equip de govern.

EL PLE

És l'òrgan col·legiat de màxima representació política dels ciutadans en el govern municipal. Està integrat pels regidors electes i presidit pel batle.

Previsió de reunions: el darrer dijous de cada mes a les 19.30 h.

Funcions:

  • Control i fiscalització dels òrgans de govern.
  • Aprovació i modificació d’ordenances i reglaments municipals.
  • Acords sobre l’alteració del terme municipal i símbols identitaris.
  • Aprovació dels pressupostos i la delimitació de recursos propis de caràcter tributari.
  • Regulació dels òrgans representatius i participatius.
  • Aprovació de la plantilla de personal i la relació de llocs de treball.
  • Aprovació de canvis de la qualificació jurídica dels béns de domini públic.
  • Aprovació de projectes d’obres i serveis de què siga competent.
  • Votació de la moció de censura al batle i la qüestió de confiança, segons la legislación electoral.

Composició

LA JUNTA DE GOVERN

És un òrgan col·legiat d’administració i decisió de l’Ajuntament. Sota la presidència del batle, està integrada pels regidors designats per ell. La seva funció és donar suport al batle i exercir les competències delegades per aquest.

Previsió de reunions: tots els dimecres a les 9.30 h.

Composició i funcions

CONVOCATÒRIES DEL PLE

ACTES DE LES SESSIONS PLENÀRIES

NOTÍCIES RELACIONADES

Newsletter Image