Tipus de convocatòria: ordinària.
Data i hora: 25 de març de 2021, a les 19.30 h.
Lloc: sala de plens.

Ordre del dia:

 1. Dació de compte de la situació d’excepcionalitat que justifica la celebració telemàtica de la sessió del Ple municipal.
 2. Aprovació de l’acta de la sessió anterior de data 25 de febrer de 2021.
 3. Dictamen de la Comissió Informativa d’Economia i Bon Govern sobre reconeixements extrajudicials de crèdit.
 4. Dictamen de la Comissió Informativa d’Economia i Bon Govern per aprovar el conveni de col·laboració amb la Comunitat Autònoma de les Illes Balears per concedir ajudes adreçades a pal·liar les conseqüències de les restriccions motivades per la crisi sanitària de la COVID-19 en els sector econòmics.
 5. Dictamen de la Comissió Informativa d’Economia i Bon Govern per acceptar la proposta d’adjudicació i requerir documentació en l’expedient de concessió per la gestió i explotació dels aparcaments de la plaça Mallorca i la plaça Antoni Mateu.
 6. Dictamen de la Comissió Informativa d’Economia i Bon Govern per aprovar inicialment el reglament de la Mesa Local per a l’Ocupació de l’Ajuntament d’Inca.
 7. Moció del grup municipal VOX-Inca sobre mesures directes al sector de l’hostaleria.
 8. Moció dels grups municipals Més per Inca i Unidas Podemos per a la llibertat d’expressió.
 9. Mocions urgents.
 10. Dació de compte de les resolucions de la Batlia contràries a les objeccions efectuades, dins l’any 2019, de conformitat amb allò disposat a l’art. 218 del Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals.
 11. Dació de compte de la liquidació del pressupost de l’exercici 2020 de l’Ajuntament i de la Fundació Teatre Principal d’Inca.
 12. Dació de compte dels decrets de la Batlia núm. 144 a núm. 277 de 2021.
 13. Dació de compte dels acords de la Junta de Govern de data 14 i 24 de febrer i 4 i 10 de març de 2021.
 14. Precs i preguntes.

Compartir

Newsletter Image