POBLACIÓ

L'Ajuntament està facultat per demanar documents addicionals acreditatius de l'ús del domicili per tal de comprovar la veracitat de les dades contingudes en el Padró Municipal.

Per als tràmits al Padró Municipal d'Habitants cal sol·licitar cita prèvia, excepte per a l'expedició de certificats.

Dades de contacte

Plaça d'Espanya, 1 baixos
Tel. 871 914 400 / 871 914 402
padro@incaciutat.com

Horari: de dilluns a divendres, de 8.30 a 14.30 h

 

RESPONSABLE D'ÀREA


Secretari accidental

DOCUMENTS

 1. ALTA O CANVI DE DOMICILI

  El document de sol·licitud d’alta o de canvi de domicili serà emplenat per l’Ajuntament i haurà de ser signat presencialment per tots els majors d’edat que formin part de la sol·licitud.

  Documentació requerida:

  • Document acreditatiu de la identitat
   • Espanyols
    • Majors d’edat i menors a partir dels 14 anys complits: DNI o passaport en vigor (amb 14 anys és obligatori estar en possessió del document nacional d’identitat).
    • Menors de 14 anys: llibre de família o certificat de naixement original. Si disposen de DNI o passaport, hauran d’aportar-lo també juntament amb el llibre de família.
   • Estrangers
    • Majors d’edat
     • D’estats membres de la Unió Europea, Islàndia, Liechtenstein, Noruega i Suïssa: NIE i passaport o document nacional d’identitat en vigor.
     • D’altres nacionalitats: passaport o permís de residència en vigor. En cas de disposar de NIE en vigor, expedit per les autoritats espanyoles, té preferència enfront de qualsevol altre document i ha de presentar-se sempre en tots els tràmits padronals.
    • Menors d’edat
     • Menors estrangers nascuts a Espanya fins als tres mesos d’edat: llibre de família o certificat de naixement o targeta de residència. Si disposen de passaport, hauran d’aportar-lo també juntament amb el llibre de família.
     • Passats els tres mesos: els mateixos documents que els requerits als majors estrangers.
     • Menors estrangers no nascuts a Espanya: els mateixos documents que els requerits als majors estrangers.
  • Documents acreditatius de representació dels menors
   • Menor d’edat que s’empadrona amb un sol dels progenitors: llibre de família o certificat de naixement, acompanyat d’algun d’aquests documents
    • Original de l’autorització de l’altre progenitor i fotocòpia del seu DNI.
    • Original de la guarda i custòdia del menor en exclusiva atorgada a aquest progenitor per resolució judicial.
    • Original de la guarda i custòdia compartida atorgada per resolució judicial. En aquest cas es requereix, a més, autorització de l’altre progenitor (i fotocòpia del seu DNI), llevat que la resolució judicial fixi el domicili del menor, circumstància en què caldrà ajustar-se al que contempli aquesta resolució. Si la resolució judicial fixa que la residència del menor serà de forma alternativa amb tots dos progenitors, necessitarà autorització de l’altre progenitor o resolució judicial que estableixi que el menor s’empadronarà amb ell.
   • Menor que s’empadrona amb persones diferents als seus progenitors
    • Autorització d’ambdós progenitors o, si escau, del progenitor que tengui atribuïda la guarda i custòdia, o en casos de tutela o acolliment, la resolució judicial o administrativa en què s’estableixi.
  • Document acreditatiu de l’habitatge en propietat
   • Escriptura de propietat original.
   • Si no es disposa de l’escriptura s’aportarà original i fotocòpia del contracte de compravenda.
  • Document acreditatiu de l’habitatge en arrendament
   • Fotocòpia del contracte d’arrendament. Si el titular del contracte no coincideix amb la persona que autoritza l’empadronament es podrà sol·licitar documentació addicional.
 2. BAIXA PADRONAL D’OFICI

  La sol·licitud de baixa de qualsevol persona empadronada a un domicili es formalitzarà de manera presencial a les oficines del Padró Municipal d’Habitants pel propietari de la vivenda aportant el document d’identitat.

 3. EMISSIÓ DE CERTIFICATS

  El certificat de residència per al descompte en viatges es pot sol·licitar de manera presencial a l’oficina del Padró Municipal d’Habitants o bé telemàticament mitjançant la seu electrònica.

  La resta de certificats només es pot sol·licitar de manera presencial a l’oficina del Padró Municipal d’Habitants. Ho podrà sol·licitar qualsevol de les persones empadronades a la vivenda aportant el seu document d’identitat.

  L’emissió dels certificats és immediata.