URBANISME

Aquesta àrea s'encarrega de la planificació urbanística de la ciutat mitjançant el Pla General d’Ordenació Urbana (PGOU), que indica com, cap a on i en quina mesura ha de créixer el nucli urbà.

A més, tramita tots els projectes de noves edificacions i atorga les corresponents llicències d'obres i activitats.

 • Ordenació i gestió del territori, urbanisme i disciplina urbanística
 • Desenvolupament del Pla General d'Ordenació Urbana i les seves modificacions.
 • Plans parcials.
 • Unitats d'actuació.
 • Noves urbanitzacions.
 • Coordinació amb les Juntes de Compensació.
 • Gestió dels polígons industrials.
 • Vigilància i control de les obres particulars, urbanes i rústiques.
 • Expedients d'activitats. Llicències d’obertura.
 • Coordinació de les obres públiques i dels projectes d’inversions.
 • Elaboració i disseny dels programes d’execució d’infraestructures de competències de la comunitat autònoma, quan es trobin en el mateix terme municipal.
 • Gestió del patrimoni municipal, regulació del seu ús o destí, conservació i manteniment.
 • Protecció, gestió i conservació del patrimoni històricocultural municipal i elaboració de plans especials de protecció i catàlegs.

HABITATGE I PATRIMONI

 • Planificació, programació i gestió d’habitatge públic i participació en la planificació en sòl municipal de l’habitatge de protecció oficial.
 • Servei de mediació d'habitatge i borsa de lloguer social.
 • Rehabilitació d'habitatges i façanes.
 • Servei municipal de l’habitatge.

NOTÍCIES RELACIONADES

Newsletter Image