SEGURETAT CIUTADANA I MOBILITAT

Aquesta àrea és la responsable de tots els temes relacionats amb la seguretat ciutadana, la gestió del trànsit i les actuacions en situació d'emergència.

Competències:

 • Realització de funcions de policia administrativa en tot el que fa referència a ordenances, bans i altres disposicions municipals, dins l'àmbit de les seves competències.
 • Regulació de les condicions de seguretat en les activitats organitzades en espais públics i en els locals de concurrència pública.
 • Vigilància i custòdia dels edificis i les instal·lacions municipals.
 • Gestió de plans de protecció civil i d’emergència, prevenció i extinció d’incendis, i adopció de mesures d’urgència en cas de catàstrofe.
 • Ordenació, senyalització i direcció del trànsit en el nucli urbà, d'acord amb el que estableixen les normes de circulació.
 • Creació i gestió dels aparcaments municipals.
 • Pla de mobilitat urbana sostenible.
 1. FORMULARI DE QUEIXES O SUGGERIMENTS

   
  (1) En cas que la queixa o suggeriment sigui relativa a la disconformitat amb una denúncia de trànsit, aquesta serà remesa al Negociat de Sancions per a la seva tramitació ordinària.

 2. SOL·LICITUD DE TARGETES D’ARMES DE 4A CATEGORIA (AIRE COMPRIMIT)

   

  L’obtenció de la tarja d’armes de la 4ª categoria del Reglament d’armes la poden sol·licitar els titulars que adquireixin o posseeixin les citades armes, després de la compra de l’arma o presa de possessió.

  Documentació requerida:

  • Persones majors d’edat:
   • Instància de sol·licitud emplenada per a l’expedició de la tarja per armes de la 4ª categoria
   • Fotocòpia del DNI.
   • Certificat d’empadronament.
   • Factura de compra de l’arma o document certificatiu expedit per l’armeria en el qual constaran de forma detallada la marca, el model, el número de sèrie i les característiques de l’arma, fent constar si és de la categoria 4ª.1 o 4ª.2.
   • Certificació d’antecedents penals (es pot obtenir a la Gerència Territorial de Justícia, situada al c/ de la Posada de la Real, 6, de Palma).
   • En el cas d’armes ludicoesportives d’airsoft o paintball, la persona interessada en tot cas haurà de presentar l’arma a l’armeria autoritzada, a l’objecte d’encunyar-hi un número de sèrie autoritzat. L’armeria expedirà un document justificatiu en el qual constaran la marca, el model, el número encunyat i si l’arma és de la categoria 4ª.1 o 4ª.2.
  • Persones menors d’edat d’entre 14 i 18 anys:
   • Instància de sol·licitud emplenada per a l’expedició de la tarja per armes de la 4ª categoria, signada pel pare, la mare, el tutor/a o representant legal del/de la menor, acompanyada de la següent documentació:
   • Fotocòpia del DNI.
   • Certificat d’empadronament del/de la menor.
   • Factura de compra de l’arma o document certificatiu expedit per l’armeria en el qual constaran de forma detallada la marca, el model, el número de sèrie i les característiques de l’arma, fent constar si és de la categoria 4ª.1 o 4ª.2.
   • Certificació d’antecedents penals del pare, la mare o el tutor/a del/de la menor (es pot obtenir a la Gerència Territorial de Justícia, situada al c/ de la Posada de la Real, 6, de Palma).
   • En el cas d’armes ludicoesportives d’airsoft o paintball, la persona interessada en tot cas haurà de presentar l’arma a l’armeria autoritzada, a l’objecte d’encunyar-hi un número de sèrie autoritzat. L’armeria expedirà un document justificatiu en el qual constaran la marca, el model, el número encunyat i si l’arma és de la categoria 4ª.1 o 4ª.2.
  • Persones amb llicència d’armes de superior categoria:
   • Fotocòpia del DNI.
   • Fotocòpia llicència d’armes en vigor.
   • Certificat d’empadronament.
   • Factura de compra de l’arma o document certificatiu expedit per l’armeria en el qual constaran de forma detallada la marca, el model, el número de sèrie i les característiques de l’arma, fent constar si és de la categoria 4ª.1 o 4ª.2.
   • En el cas d’armes ludicoesportives d’airsoft o paintball, la persona interessada en tot cas haurà de presentar l’arma a l’armeria autoritzada, a l’objecte d’encunyar-hi un número de sèrie autoritzat. L’armeria expedirà un document justificatiu en el qual constaran la marca, el model, el número encunyat i si l’arma és de la categoria 4ª.1 o 4ª.2.

  La persona sol·licitant harà de presentar la sol·licitud juntament a la documentació sol·licitada en el Registre Municipal de l’Ajuntament d’Inca. En el cas que no es pugui presentar la factura, la persona interessada serà citada per la Secció de Gestió Interna de la Policia Local d’Inca (c/ del Primer de Maig s/n), a l’objecte de personar-se en aquestes dependències amb l’arma per a la seva verificació i amb els documents que posseeixi referents a aquesta, com ara el contracte de compra.

  Una vegada rebuda la documentació a la Secció de Gestió Interna de la Policia Local d’Inca, es dictarà la resolució que correspongui. En el cas que sautoritzi s’expedirà la tarja, que serà entregada a la persona interessada amb cita prèvia mitjançant cridada telefònica, realitzada per la Secció de Gestió Interna de la Policia Local.

  Queda prohibit l’ús d’aquestes armes a zones urbanes, parcs, llocs propers a vies de comunicació o actes de pública concurrència. Únicament queda autoritzat el seu ús als espais i locals especialment autoritzats per a aquestes activitats.

  La persona menor d’edat que obtengui la tarja d’armes no podrà utilitzar l’arma sense l’acompanyament d’una persona major d’edat.

  Per obtenir un altre tipus de llicència d’armes haurà d’acudir a la intervenció d’armes de la Guàrdia Civil que correspongui al seu municipi.

 3. PROTECCIÓ DE DADES I LA SEGURETAT DE LA INFORMACIÓ DE LA POLICIA LOCAL D’INCA

   

  REGISTRE D’ACTIVITATS DE TRACTAMENT. De conformitat amb el que es disposa en el Reglament general de protecció de dades (UE) 2016/679 i en la normativa espanyola relativa a protecció de dades personals, s’inclou el Registre d’Activitats de Tractament de l’Ajuntament d’Inca, referit a la Policia Local

  GESTIÓ POLICIAL. Codi d’inscripció a l’Agència Espanyola de Protecció de Dades: 2101680826.

  VIDEOVIGILÀNCIA. Codi d’inscripció a l’Agència Espanyola de Protecció de Dades: 2101680800.

  De conformitat amb el que disposen el Reglament general de protecció de dades (UE)2016/679 i la normativa espanyola relativa a protecció de dades personals:

  1. El responsable del tractament de les vostres dades de caràcter personal és l’Ajuntament d’Inca, titular del CIF P0702700F, amb domicili a la plaça d’Espanya, s/n, 07300 Inca.
  2. Les dades de contacte del responsable de protecció de dades de l’Ajuntament són: policia@incaciutat.com.
  3. La finalitat amb la qual es tracten les vostres dades és la gestió administrativa d’accidents de trànsit, atestats, avisos rebuts, objectes perduts, intervenció policial, control i notificació d’infraccions de circulació, enregistrament de comunicacions telefòniques, gestió de recaptació, gestió econòmica i de procediments administratius.
  4. La base legal per al tractament de les vostres dades és el desenvolupament de les competències municipals conferides per la legislació estatal i autonòmica reguladora del règim local.
  5. La informació es conservarà d’acord amb els criteris i terminis establerts a la Llei 15/2006, de 17 d’octubre, d’arxius i patrimoni documental de les Illes Balears.
  6. Cessions de les dades previstes: autoritat judicial i policia judicial.
  7. Podreu exercir, en els casos i la forma previstos a la legislació vigent, els drets d’accés, rectificació, supressió, limitació del tractament, oposició i portabilitat a la Secretaria de l’Ajuntament d’Inca.
  8. En tot cas, podeu presentar una reclamació davant l’Agència Espanyola de Protecció de Dades.

  Més informació: www.agpd.es

  Contacte de l’àrea responsable del tractament de dades de caràcter personal: Ajuntament d’Inca. CIF P0702700F. Plaça d’Espanya, s/n. 07300 Inca. Tel. 871 914 600 – policia@incaciutat.com.

CONTACTE

POLICIA LOCAL
Plaça del Primer de Maig s/n
07300 Inca
Tel. 871 914 600
Fax 871 914 607
policia@incaciutat.com

MULTES
Tel. 871 914 600 - ext. 3
multes@incaciutat.com

 • MANEL CRESPI, Agente Tutor

  "Tener el respaldo del ChatBot Agente Tutor representa un paso significativo en la mejora de mis competencias . Además, esta herramienta brinda la oportunidad de experimentar y evaluar de manera concreta y cuantificable el potencial de la Inteligencia Artificial".

NOTÍCIES RELACIONADES

Newsletter Image