Els mèrits a valorar a la fase de concurs s’hauran d’entregar abans del dia 4 de juliol de 2018. En cap cas es tindran en compte els mèrits obtinguts amb posterioritat a la data de finalització del termini de presentació d’instàncies (5 de gener de 2018).

Es convoca els aspirants que han superat el sisè exercici, el dia 22 de juny de 2018 a les 10:00 hores a la Sala Pinell del Claustre de Sant Domingo, per a la realització del setè exercici, consistent en una prova de resolució de tres casos pràctics relacionats amb les matèries que figuren en el temari, a l’annex IV de les bases.

Es convoca els aspirants que han superat la prova de coneixements tipus test, el dia 18 de juny de 2018 a les 11.00 hores a la sala de plens de l’Ajuntament, per a la realització del sisè exercici consistent en una prova de desenvolupament dels temes que figuren a l’annex IV.

Es convoca els aspirants que han superat la prova de coneixements del terme municipal i de les ordenances municipals a la realització del cinquè exercici de la fase d’oposició, consistent en la prova de coneixements tipus test, el dia 23 de maig de 2018 a les 11.00 hores, a la Biblioteca Municipal del Claustre de Sant Domingo (av. de les Germanies).

Es convoca els aspirants que han superat la prova d’aptitud psicològica i de personalitat a la realització del quart exercici de la fase d’oposició, consistent en la prova de coneixements del terme municipal i de les ordenances municipals, el dia 25 d’abril de 2018 a les 11.00 hores, a la Biblioteca Municipal del Claustre de Sant Domingo (av. de les Germanies).

Es convoca els aspirants que han superat la prova física i a aquells que han presentat el certificat en vigor d’aptitud física de l’EBAP indicat a l’article 163.3 del Decret 28/2015, de 30 d’abril, a la realització del tercer de la fase d’oposició. Aquest tercer exercici consta de dues parts: test d’aptitud i entrevista personal, per la qual cosa es convoca als aspirants el dimarts 10 d’abril de 2018 a les 9.30 hores pel test d’aptitud, a la Biblioteca Municipal del Claustre de Sant Domingo (av. de les Germanies) i dijous 12 d’abril de 2018 a les 9.30 h per l’entrevista personal a la sala de Plens de l’Ajuntament.

Es convoca el dia 16 de març de 2018, a les 10.00 hores, al Poliesportiu Municipal Mateu Cañellas (av. d’Alcúdia, s/n), els aspirants que han superat la prova de coneixements de llengua catalana i els que ja havien acreditat els coneixements esmentats, per a la realització del segon exercici de la fase d’oposició consistent en la prova d’aptitud física.

Les persones que han acreditat el certificat en vigor d’aptitud física de l’EBAP indicat a l’article 163.3 del Decret 28/2015, de 30 d’abril, resten exemptes de fer les proves físiques.

Es convoca el dia 5 de març de 2018, a les 9.30 hores, a la sala de plens de l’Ajuntament, els aspirants que no han acreditat disposar del nivell B2 de coneixements de llengua catalana per a la realització del primer exercici.

Presentació d’instàncies fins al 5 de gener de 2018

Cobertura de quatre places d’oficial de la Policia Local d’aquest Ajuntament, per promoció interna, mitjançant el sistema de concurs oposició

Compartir

Newsletter Image