PARTICIPACIÓ I TRANSPARÈNCIA

Aquesta àrea s’encarrega d’establir, implementar i garantir tots els processos d’informació pública per part de l’Ajuntament i les seves àrees cap a la ciutadania amb caràcter proactiu i a petició dels interessats.

L'Àrea vetlarà pel compliment per part de l'Administració municipal de la Llei 19/2013, de 9 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern.

La publicació activa es durà a terme quan la informació es consideri rellevant per a la consecució dels objectius de rendiment de comptes i d’afavoriment de la participació.

DOCUMENTS

SOL·LICITUD D’ACCÉS A LA INFORMACIÓ PÚBLICA


PARTICIPACIÓ CIUTADANA

 • SOL·LICITUDS D’INFORMACIÓ PÚBLICA (peticions d’informació rebudes per dret d’accés a través de la Seu Electrònica)
  • 2024 / 1r trimestre: 0 sol·licituds.
  • 2023: 5 sol·licituds, resoltes per via telefònica.
   • 2 sol·licituds d’informació sobre el procès d’empadronament.
   • 1 sol·licitud d’accès a registres d’entrada.
   • 1 sol·licitud de reenviament d’una notificació.
   • 1 sol·licitud d’informació sobre una llicència d’activitats.
 • PRESSUPOSTS PARTICIPATIUS

DOCUMENTS D’ÀMBIT ECONÒMIC


RESUM D’INCIDÈNCIES I QUEIXES (INCA CÍVICA)


ALTRES

APP INCA CÍVICA

A través de l’app IncaCívica els ciutadans ens fan arribar les queixes sobre diversos temes. Aquestes són recollides, solucionades i contestades.

SOL·LICITUDS D'INCIDÈNCIES 2020 - 2023

QUANTITAT D'INCIDÈNCIES 01/01/2023 - 15/05/2024

TEMPS DE RESPOSTA D'INCIDÈNCIES 01/01/2023 - 15/05/2024

NOTÍCIES RELACIONADES

Newsletter Image