PARTICIPACIÓ I TRANSPARÈNCIA

Aquesta àrea s’encarrega d’establir, implementar i garantir tots els processos d’informació pública per part de l’Ajuntament i les seves àrees cap a la ciutadania amb caràcter proactiu i a petició dels interessats.

L'Àrea vetlarà pel compliment per part de l'Administració municipal de la Llei 19/2013, de 9 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern.

La publicació activa es durà a terme quan la informació es consideri rellevant per a la consecució dels objectius de rendiment de comptes i d’afavoriment de la participació.

DOCUMENTS

SOL·LICITUD D’ACCÉS A LA INFORMACIÓ PÚBLICA


PARTICIPACIÓ CIUTADANA


DOCUMENTS D’ÀMBIT ECONÒMIC


RESUM D’INCIDÈNCIES I QUEIXES (INCA CÍVICA)


ALTRES

APP INCA CÍVICA

A través de l’app IncaCívica els ciutadans ens fan arribar les queixes sobre diversos temes. Aquestes són recollides, solucionades i contestades.

SOL·LICITUD ACCÉS A LA INFORMACIÓ PÚBLICA DELS CIUTADANS

NOTÍCIES RELACIONADES

Newsletter Image