Ordre del dia:

 1. Aprovació de l’Acta de sessió anterior de dia 29 d’octubre de 2015.
 2. Dació de compte dels decrets de la Batlia del núm. 1.423 al 1.570 de 2015.
 3. Dació de compte del període mitjà de pagament corresponent al tercer trimestre de 2015.
 4. Dació de compte de l’execució pressupostària del tercer trimestre de 2015.
 5. Proposta de la Batlia per aprovar les bases reguladores de les ajudes municipals per al foment de l’ocupació.
 6. Dictamen de la Comissió Informativa de Bon Govern per aprovar inicialment el Reglament municipal del Servei de Teleassistència Domiciliària.
 7. Dictamen de la Comissió Informativa d’Urbanisme per aprovar definitivament la modificació puntual núm. 1 del PGOU.
 8. Dictamen de la Comissió Informativa d’Urbanisme per a l’aprovació definitiva de la modificació del Reglament de mercats temporals.
 9. Proposta de la Batlia per a la declaració institucional de dia 25 de novembre de 2015 com a Dia Internacional per a l’Eliminació de la Violència contra les Dones.
 10. Proposta de la Batlia per a la declaració institucional sobre la lluita contra el VIH, la discriminació i l’estigma social.
 11. Proposta de la Batlia per a la declaració institucional de suport a la direcció i comunitat educativa del CEIP Ponent.
 12. Proposta de la Batlia per exigir una nova Llei reguladora del dret a l’habitatge.
 13. Moció del grup municipal Proposta per les Illes per a la millora del finançament de les Illes Balears i de rebuig a l’actual sistema de finançament autonòmic.
 14. Mocions urgents.
 15. Precs i preguntes.

Compartir

Newsletter Image