Sessió ordinària del Ple de l’Ajuntament d’Inca que tendrà lloc a la sala de sessions de la casa consistorial a les 19.30 hores del dijous dia 26 d’octubre de 2017, en primera convocatòria i, en segona, d’acord amb el que preceptua l’article 90.2 del ROF, amb el següent ordre del dia:

 1. Aprovació de l’Acta de la sessió anterior de data 7 de setembre de 2017
 2. Dació de compte dels decrets de la Batlia del núm. 1.333 al núm. 1.524 de 2017
 3. Dació de compte de resolucions de l’Ajuntament contràries a les objeccions efectuades de conformitat amb allò disposat a l’art. 218 del Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals
 4. Dictamen de la Comissió Informativa d’Hisenda per aprovar la modificació de crèdit núm. 28/2017
 5. Dictamen de la Comissió Informativa d’Hisenda per aprovar la modificació de l’Ordenança fiscal reguladora de la taxa per expedició de documents administratius
 6. Proposta de la Batlia relativa a la comissió mixta amb el Consell de Mallorca per a l’assumpció dels serveis de la Residència Miquel Mir
 7. Proposta de la Batlia per aprovar el Pla de Gestió de l’Aigua
 8. Dictamen de la Comissió Informativa d’Urbanisme relatiu a la delegació de competències municipals en matèria de disciplina urbanística a l’Agència de Defensa del Territori de Mallorca
 9. Proposta de la Batlia per declarar un regidor en la situació de dedicació parcial
 10. Dictamen de la Comissió Informativa de Cultura per atorgar el Premi Dijous Bo 2017
 11. Moció del grup municipal del Partit Popular sobre el repartiment de l’impost de turisme sostenible
 12. Moció del grup municipal del Partit Popular relativa a la celebració del 40è aniversari de la Constitució
 13. Mocions urgents
 14. Precs i preguntes

A partir d’aquesta data teniu a la vostra disposició, a la Secretaria General de l’Ajuntament, els antecedents relacionats amb els assumptes que figuren a l’ordre del dia de la convocatòria.

Compartir

Newsletter Image