Sessió extraordinària del Ple de l’Ajuntament d’Inca que tendrà lloc a la sala de sessions de la casa consistorial, a les 19.30 hores, del dijous dia 12 de desembre de 2019, en primera convocatòria i, en segona,d’acord amb el que preceptua l’article 90.2 del ROF, amb el següent ordre del dia:

  1. Proposta de la Batlia per a l’aprovació inicial de l’Ordenança municipal sobre l’informe d’avaluació d’edificis i inspecció de construccions i edificacions.
  2. Proposta de la Batlia per a l’aprovació de la modificació del conveni per a la cessió a l’IBAVI d’una parcel·la per destinar a la construcció d’habitatges de protecció pública.
  3. Dictamen de la Comissió Informativa d’Economia i Bon Govern per a l’aprovació inicial de l’Ordenança fiscal reguladora de la taxa per a l’avaluació dels edificis i altres serveis urbanístics.
  4. Dictamen de la Comissió Informativa d’Economia i Bon Govern per a l’aprovació inicial de l’Ordenança fiscal reguladora de l’ocupació dels terrenys d’ús públic local amb enderrocs, materials de construcció, tanques, puntals, cavallets, bastides i similars.
  5. Dictamen de la Comissió Informativa d’Economia i Bon Govern per a l’aprovació inicial del Pressupost General de l’Ajuntament per a l’exercici 2020.

Compartir

Newsletter Image