Convocatòria de sessió ordinària del Ple de l’Ajuntament d’Inca, que tindrà lloc a la sala de sessions de la casa consistorial a les 19.30 hores del dijous dia 31 de maig de 2018, en primera convocatòria i, en segona, d’acord amb el que preceptua l’article 90.2 del ROF, amb el següent ordre del dia:

 1. Dació de compte dels decrets de la Batlia del núm. 623 al 813 de 2018.
 2. Dació de compte de resolucions municipals contràries a les objeccions efectuades de conformitat amb allò disposat a l’art. 218 del Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals.
 3. Dació de compte de l’estat d’execució del Pressupost corresponent al primer trimestre de 2018.
 4. Dació del compte del període mitjà de pagament del primer trimestre de 2018.
 5. Dictamen de la Comissió Informativa d’Hisenda per al reconeixement extrajudicial de crèdits.
 6. Dictamen de la Comissió Informativa d’Hisenda per aprovar definitivament l’Ordenança fiscal reguladora del preu públic per a espectacles i actuacions culturals i musicals.
 7. Dictamen de la Comissió Informativa d’Hisenda per aprovar les bases reguladores de la convocatòria de subvencions per a entitats de la tercera edat.
 8. Dictamen de la Comissió Informativa d’Hisenda per aprovar les bases reguladores de la convocatòria de subvencions per a alumnes d’escoles d’estiu.
 9. Dictamen de la Comissió Informativa d’Hisenda per aprovar les bases reguladores de la convocatòria de subvencions en matèria de projectes d’entitats veïnals.
 10. Dictamen de la Comissió Informativa d’Hisenda per aprovar les bases reguladores de la convocatòria de subvencions Temps Lliure 2018, organitzades per a entitats i associacions locals.
 11. Dictamen de la Comissió Informativa d’Hisenda per declarar unes obres d’especial interès o utilitat municipal.
 12. Proposta de la Batlia per a l’adhesió al conveni entre el Govern, l’Institut Mallorquí d’Afers Socials i l’Ajuntament de Palma per a la cessió de l’aplicació informàtica de gestió de recursos humans.
 13. Mocions urgents.
 14. Precs i preguntes.

Compartir

Newsletter Image