SESSIÓ ORDINÀRIA del PLE DE L’AJUNTAMENT D’INCA que tindrà lloc a la SALA DE SESSIONS DE LA CASA CONSISTORIAL a les 19.30 hores del DIJOUS, dia 8 de setembre de 2016, en primera convocatòria i, en segona, d’acord amb el que preceptua l’article 90.2 del ROF, amb el següent

ORDRE DEL DIA

 1. Aprovació de l’Acta de la sessió anterior de data 28 de juliol de 2016.
 2. Dació de compte dels decrets de la Batlia del núm. 748 al 906 de 2016.
 3. Dació de compte de les resolucions de la Batlia núm. 798 i 906 de l’Ajuntament, i núm. 49/2016 de la Presidència de l’IMAF, contràries a les objeccions efectuades, de conformitat amb allò disposat a l’art. 218 del Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals.
 4. Dació de compte de l’estat d’execució del Pressupost a 31 de juliol de 2016.
 5. Dació de compte de la comunicació realitzada al Ministeri d’Hisenda de l’execució trimestral i del període mitjà de pagament corresponent al segon trimestre de 2016.
 6. Dictamen de la Comissió Informativa d’Hisenda per a la modificació de l’Ordenança fiscal reguladora de l’impost sobre béns immobles.
 7. Dictamen de la Comissió Informativa d’Hisenda per a la modificació de l’Ordenança fiscal reguladora de l’import sobre construccions, instal·lacions i obres.
 8. Dictamen de la Comissió Informativa d’Hisenda per a la modificació de l’Ordenança fiscal reguladora de l’impost de vehicles de tracció mecànica.
 9. Dictamen de la Comissió Informativa d’Hisenda per a la modificació de l’Ordenança fiscal reguladora de l’impost sobre l’increment del valor dels terrenys de naturalesa urbana.
 10. Dictamen de la Comissió Informativa d’Hisenda per aprovar el Pla Estratègic de Subvencions de l’any 2016 de l’Ajuntament d’Inca i l’IMAF.
 11. Proposta de Batlia per aprovar les bases de subvencions a esportives individuals de l’IMAF.
 12. Proposta de la Batlia per resoldre les al·legacions i continuar l’expedient de contractació de la recollida de residus i el seu transport.
 13. Mocions urgents.
 14. Precs i preguntes.

Compartir

Newsletter Image