Tipus de convocatòria: extraordinària.
Data i hora: dijous, 6 de juliol de 2023, a les 12.30 h.
Lloc: sala de plens.

ASSUMPTES DE LA CONVOCATÒRIA:

 1. Aprovació de les actes de les sessions anteriors de data 17 i 27 de juny de 2023.
 2. Dació de compte de la renúncia al càrrec de regidora de la Sra. Raquel Ruscalleda Rodríguez.
 3. Dació de compte dels escrits presentats pels diferents partits polítics que es varen presentar a les eleccions per constituir-se en grups municipals i designació de portaveus.
 4. Dació de compte de les següents resolucions de la Batlia:
  1. Nomenament de tinents de batle.
  2. Constitució de la Junta de Govern, designació dels seus membres i determinació del dia de celebració.
  3. Delegació de competències del batle a la Junta de Govern.
  4. Nomenament de regidors/dores delegats/ades i la seva modificació.
  5. Nomenament de personal eventual.
 5. Proposta de la Batlia per a la creació, composició i competències de les comissions informatives municipals permanents, i periodicitat de les seves sessions ordinàries.
 6. Proposta de la Batlia per determinar la periodicitat de les sessions del Ple i de la Junta de Govern.
 7. Proposta de la Batlia per constituir la Junta de Portaveus municipal.
 8. Proposta de la Batlia per nomenar representants de l’Ajuntament a diferents organismes i institucions.
 9. Proposta de la Batlia per delegar competències del Ple a la Junta de Govern.
 10. Proposta de la Batlia per aprovar inicialment la modificació de les bases d’execució del pressupost municipal per a l’any 2023.
 11. Proposta de la Batlia per determinar l’assignació econòmica als grups polítics municipals.
 12. Proposta de la Batlia per aprovar les indemnitzacions per assistències a sessions dels regidors i regidores.
 13. Proposta de la Batlia per aprovar les dedicacions exclusives i parcials, i les seves retribucions, dels membres de corporació.
 14. Proposta de la Batlia per a la determinació del personal eventual i la modificació de la seva plantilla.

Compartir

Newsletter Image