Durant la sessió del Ple, es dona compte de l’escrit presentat pel regidor Sr. Gori Ferrà Frau, mitjançant el qual abandona el grup municipal de Proposta per les Illes i passa a la condició de regidor no adscrit.

S’aprova per part del Ple el reajustament de les anualitats del contracte del Servei d’Ajuda a Domicili i de les anualitats del contracte del Servei de Teleassistència. També s’aprova definitivament el Reglament regulador de les assignacions econòmiques als grups polítics municipals.

El Ple de l’Ajuntament aprova declarar que les obres a realitzar per l’Institut Balear d’Infraestructures i Serveis Educatius i Culturals al CEIP Llevant són d’especial interès o utilitat municipal. Es recorda que això suposa una millora per a tota la comunitat educativa del centre.

Es realitzen dues modificacions del Catàleg d’elements d’interès artístic, ambiental i patrimoni històric; per una banda, s’hi incorporen nous elements a protegir al pou de Can Pere Frare i, per l’altra, un nou element, consistent en el refugi subterrani antiaeri del Quarter General Luque.

Finalment, es decideix aprovar inicialment el Catàleg de camins públics rurals del terme d’Inca, una eina que ajudarà a l’ordenació del territori i a la prestació de serveis.

Compartir

Newsletter Image