Tipus de convocatòria: ordinària.
Data i hora: 24 de febrer de 2022, a les 19.30 hores.
Lloc: sala de plens.

Ordre del dia:

 1. Dació de compte de la situació d’excepcionalitat que justifica la celebració telemàtica de la sessió del Ple municipal.
 2. Aprovació de l’Acta de la sessió anterior de data 27 de gener de 2022.
 3. Dictamen de la Comissió Informativa d’Economia i Bon Govern per aprovar definitivament la modificació de l’Ordenança reguladora dels preus públics per a l’ús dels equipaments esportius.
 4. Dictamen de la Comissió Informativa d’Economia i Bon Govern per aprovar definitivament la modificació de l’Ordenança reguladora de la taxa per llicències urbanístiques i altres serveis urbanístics.
 5. Dictamen de la Comissió Informativa d’Economia i Bon Govern per aprovar inicialment la modificació de l’Ordenança reguladora de la prestació patrimonial pública per la prestació del servei d’aparcament a la plaça de Mallorca i a la plaça d’Antoni Mateu.
 6. Dictamen de la Comissió Informativa d’Economia i Bon Govern per aixecar la suspensió de la vigència de les concessions de l’edifici del Mercat Cobert.
 7. Dictamen de la Comissió Informativa d’Economia i Bon Govern per aixecar la suspensió de la vigència de les concessions de l’aparcament de la plaça de Mallorca.
 8. Dictamen de la Comissió Informativa d’Economia i Bon Govern per aprovar les bases i la convocatòria de subvencions de 2022 per a clubs esportius locals.
 9. Dictamen de la Comissió Informativa d’Economia i Bon Govern per aprovar les bases i la convocatòria de subvencions de 2022 per a la restauració i rehabilitació de façanes.
 10. Moció del grup municipal de Vox Inca contra les declaracions del ministre de Consum Alberto Garzón, l’Agenda 2030 i en defensa del nostre sector ramader i els nostres productes.
 11. Moció del grup municipal de Vox Inca sobre l’expulsió d’immigrants que cometin delictes.
 12. Moció del grup municipal de Vox Inca sobre la creació d’un registre municipal de proveïdors per als contractes menors.
 13. Moció dels grups municipals del PSIB-PSOE, el Partit Popular, Independents d’Inca, MÉS per Inca, El PI-Proposta per les Illes, Ciudadanos i Unidas Podemos en favor dels drets humans de les dones i nines afganeses.
 14. Moció dels grups municipals del PSIB-PSOE, el Partit Popular, Independents d’Inca, MÉS per Inca, El PI-Proposta per les Illes, Ciudadanos i Unidas Podemos amb motiu del Dia Internacional de la Dona.
 15. Mocions urgents.
 16. Dació de compte dels decrets de la Batlia del núm. 105 al 252 de 2022.
 17. Dació de compte dels acords de la Junta de Govern de les sessions dels dies 19 i 26 de gener, i 2 i 9 de febrer de 2022.
 18. Dació del compte de l’execució pressupostària del quart trimestre de 2021.
 19. Dació de compte del període mitjà de pagament del quart trimestre de 2021.
 20. Dació de compte de la renúncia al càrrec de regidora de la Sra. Maria del Mar Navarro Reguillo.
 21. Precs i preguntes.

Compartir

Newsletter Image