Convocatòria de la SESSIÓ ORDINÀRIA del PLE DE L’AJUNTAMENT D’INCA, que tindrà lloc a la SALA DE SESSIONS DE LA CASA CONSISTORIAL a les 19.30 hores del DIJOUS, dia 27 d’octubre de 2016, en primera convocatòria i, en segona, d’acord amb el que preceptua l’article 90.2 del ROF, amb el següent ORDRE DEL DIA:

 1. Aprovació de les actes de les sessions anteriors de dia 23 i 29 de setembre de 2016.
 2. Dació de compte dels decrets de la Batlia del núm. 982 al 1.118 de 2016.
 3. Dació de compte de les resolucions de la Batlia núm. 1017, 1074 i 1117/2016, contràries a les objeccions efectuades, de conformitat amb allò disposat a l’art. 218 del Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals.
 4. Dictamen de la Comissió Informativa d’Hisenda per aprovar inicialment la modificació de l’Ordenança fiscal reguladora de la taxa de prestació del servei de clavegueram.
 5. Dictamen de la Comissió Informativa d’Hisenda per aprovar inicialment la modificació de l’Ordenança fiscal reguladora de la taxa sobre els serveis del cementeri.
 6. Dictamen de la Comissió Informativa d’Hisenda per aprovar inicialment l’Ordenança fiscal reguladora de les taxes per entrades de vehicles i reserves de via pública.
 7. Dictamen de la Comissió Informativa d’Hisenda per aprovar inicialment la modificació de l’Ordenança fiscal reguladora de les taxes per la utilització privativa del sòl, subsòl i volada de la via pública.
 8. Dictamen de la Comissió Informativa d’Hisenda per derogar el Reglament municipal regulador de les mesures de foment als edificis catalogats.
 9. Dictamen de la Comissió Informativa d’Hisenda per aprovar el conveni de col·laboració amb l’Agència Tributària de les Illes Balears per a la gestió d’expedients sancionadors en matèria de trànsit i seguretat viària.
 10. Dictamen de la Comissió Informativa de Cultura per a l’atorgament del Premi Dijous Bo 2016.
 11. Mocions urgents.
 12. Precs i preguntes.

A partir d’aquesta data teniu a la vostra disposició, a la Secretaria General de l’Ajuntament, els antecedents relacionats amb els assumptes que figuren a l’ordre del dia de la convocatòria.

Compartir

Newsletter Image