Tipus de convocatòria: ordinària.
Data i hora: 25 de gener de 2024, a les 19.30 h.
Lloc: sala de plens.

ASSUMPTES DE LA CONVOCATÒRIA:

  1. Aprovació de l’Acta de la sessió anterior de data 21 de desembre de 2023.
  2. Dictamen de la Comissió Informativa d’Economia i Bon Govern per rectificar un error material a l’Ordenança de retirada de vehicles.
  3. Moció del grup municipal de VOX Inca sobre l’ocupació il·legal.
  4. Moció del grup municipal de VOX Inca per a la creació o reobertura d’àrees de serveis per a caravanes, autocaravanes i càmpers.
  5. Mocions urgents.
  6. Dació de compte dels decrets de la Batlia del núm. 2.823 al 2.888 de 2023 i de l’1 al 147 de 2024.
  7. Dació de compte dels acords de la Junta de Govern de les sessions dels dies 13, 20, 27 i 29 de desembre de 2023, i de 4 i 10 de gener de 2024.
  8. Precs i preguntes.

Compartir

Newsletter Image