Convocatòria de SESSIÓ ORDINÀRIA del PLE DE L’AJUNTAMENT D’INCA que tendrà lloc a la SALA DE SESSIONS DE LA CASA CONSISTORIAL a les 19.30 hores del DIJOUS 23 de febrer de 2017, en primera convocatòria i, en segona, d’acord amb el que preceptua l’article 90.2 del ROF, amb el següent ORDRE DEL DIA:

 1. Aprovació de l’Acta de la sessió anterior de data 26 de gener de 2017.
 2. Dació de compte dels decrets de la Batlia del núm. 1.447 al 1.454 de 2016 i de l’1 al 183 de 2017.
 3. Dació de compte de les resolucions núm. 1450 i 1451/2016 de l’Ajuntament, i núm. 95 i 97/2016 de l’OA IMAF, contràries a les objeccions efectuades, de conformitat amb allò disposat a l’art. 218 del Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals.
 4. Dictamen de la Comissió Informativa d’Hisenda per a l’aprovació extrajudicial de factures de l’exercici 2016.
 5. Dictamen de la Comissió Informativa d’Hisenda per a l’aprovació definitiva del pressupost de l’Ajuntament de l’exercici 2017.
 6. Dictamen de la Comissió Informativa d’Hisenda per modificar l’art. 13 del conveni entre l’Ajuntament i el seu personal funcionari.
 7. Proposta de la Batlia relativa al Dia Internacional de les Dones.
 8. Proposta de la Batlia per reconèixer la tasca realitzada pel col·lectiu Plataforma Pro-Hospital.
 9. Proposta de la Batlia per aprovar la Moció presentada per l’Associació Cap Endavant Plataforma Garantitzem les pensions, destinada a preservar el sistema públic de pensions.
 10. Moció del grup municipal del PSIB-PSOE relativa a beques i ajudes a l’estudi.
 11. Moció del grup municipal del Partit Popular relativa a la redistribució de la recaptació de la Llei d’estades turístiques.
 12. Mocions urgents.
 13. Precs i preguntes.

Compartir

Newsletter Image