Convocatòria de sessió ordinària del PLE DE L’AJUNTAMENT D’INCA que tendrà lloc a la SALA DE SESSIONS DE LA CASA CONSISTORIAL a les 19.30 h del DIJOUS, 27 d’abril de 2017, en primera convocatòria i, en segona, d’acord amb el que preceptua l’article 90.2 del ROF, amb el següent ordre del dia:

 1. Aprovació de l’Acta de la sessió anterior de data 30 de març de 2017
 2. Dació de compte dels decrets de la Batlia del núm. 364 al 542 de 2017
 3. Dació de compte de les resolucions núm. 408, 425 i 515/2017 de l’Ajuntament, de conformitat amb allò disposat a l’art. 218 del Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals
 4. Dació de compte de la liquidació del Pressupost de l’Ajuntament i els seus organismes autònoms de l’exercici 2016
 5. Dictamen de la Comissió Informativa d’Hisenda per aprovar la modificació de crèdit núm. 6/2017
 6. Dictamen de la Comissió Informativa d’Hisenda per al reconeixement de factures extrajudicials de l’Ajuntament
 7. Dictamen de la Comissió Informativa d’Hisenda per al reconeixement de factures extrajudicials de l’IMAF
 8. Dictamen de la Comissió Informativa d’Hisenda per aprovar la modificació de l’art. 13 del Conveni entre l’Ajuntament i el seu personal funcionari
 9. Dictamen de la Comissió Informativa d’Hisenda per aprovar la modificació de l’art. 17 del Conveni entre l’Ajuntament i el seu personal funcionari
 10. Dictamen de la Comissió Informativa d’Hisenda per aprovar la modificació de l’annex IV del Conveni entre l’Ajuntament i el seu personal funcionari
 11. Proposta de la Batlia per a l’adhesió al protocol marc del “Programa Agente Tutor”
 12. Proposta de la Batlia relativa a la reinversió del superàvit de les entitats locals
 13. Proposta de la Batlia per a l’adhesió al compromís de les ciutats per l’economia circular
 14. Moció del grup municipal del PI-Proposta per les Illes per al manteniment de la parcel·la mínima de 14.000m2 de sòl rústic
 15. Moció del grup municipal de MÉS per Inca sobre la contractació d’energia renovable
 16. Mocions urgents
 17. Precs i preguntes

Compartir

Newsletter Image