Tipus de convocatòria: ordinària.
Data i hora: 21 de març, a les 19.30 h.
Lloc: sala de plens.

 

ASSUMPTES DE LA CONVOCATÒRIA

 1. Aprovació de l’Acta de la sessió anterior de data 28 de febrer de 2024.
 2. Pressa de possessió del càrrec de regidora de la Sra. María Antonia Prats Rosselló.
 3. Proposta de la Batlia de presa de coneixement de la renúncia del Sr. Gabriel Pieras Salom al càrrec de cronista oficial de la ciutat d’Inca i per nomenar-lo cronista honorari de la ciutat.
 4. Dictamen de la Comissió Informativa d’Economia i Bon Govern per aprovar les bases i la convocatòria de subvencions de l’any 2024 per a clubs esportius locals.
 5. Dictamen de la Comissió Informativa d’Economia i Bon Govern per aprovar les bases i la convocatòria de subvencions de l’any 2024 per a esportistes locals.
 6. Dictamen de la Comissió Informativa d’Economia i Bon Govern per aprovar les bases i convocatòria de subvencions de l’any 2024 per a entitats de la gent gran.
 7. Dictamen de la Comissió Informativa de Medi Ambient i Model de Ciutat per aprovar inicialment la Modificació núm. 17 del PGOU, consistent en l’ampliació del espai lliure públic núm. 21, que envolta l’element BIC del Claustre de Sant Domingo.
 8. Dictamen de la Comissió Informativa de Medi Ambient i Model de Ciutat per aprovar inicialment la Modificació núm. 19 del PGOU, consistent en el canvi de qualificació de zona d’eixample i viari a sistema local d’aparcament públic.
 9. Moció dels grups municipals de Més per Inca i Socialista d’Inca per al reconeixement del poble sahrauí.
 10. Moció dels grups municipals de Més per Inca i Socialista d’Inca en defensa del manteniment del 31 de desembre com a Diada de Mallorca.
 11. Moció dels grups municipals de Més per Inca i Socialista d’Inca per un IVA diferenciat i inferior per a les Illes Balears.
 12. Mocions urgents.
 13. Dació de compte de la modificació del Pla Anual de Control Financer per a l’any 2024.
 14. Dació de compte dels decrets de la Batlia del núm. 754 al 1.099 de 2024.
 15. Dació de compte dels acords de la Junta de Govern de les sessions de 21, 23 i 28 de febrer, i de 6 de març de 2024.
 16. Precs i preguntes.

Compartir

Newsletter Image