En el Ple Ordinari de juliol prenen rellevància un conjunt de decisions. En primer lloc, en la part econòmica, s’aprova el compte general de l’exercici 2021 i la modificació de crèdit n. 8.

A més, s’aprova la modificació del Pla Estratègic de Subvencions per a l’exercici 2022 i la modificació de l’Ordenança fiscal reguladora de l’impost sobre construccions, instal·lacions i obres.

Consecutivament, s’aprova definitivament la modificació de l’Ordenança fiscal reguladora de la taxa de llicències urbanístiques i altres serveis urbanístics.

Per altra banda, en matèria d’educació, s’aproven les bases reguladores i la convocatòria de subvencions per a llibres de text.

En medi ambient i model de ciutat, s’aprova inicialment la modificació n. 15 del PGOU, de tipologies residencials. També la modificació puntual n. 12 del PGOU, nou eix cívic Puig de Massanella.

Compartir

ACTUALITAT

Agenda

Altres

Newsletter Image