En el Ple ordinari de juliol prenen rellevància un conjunt de decisions. En primer lloc, en la part econòmica, s’aprova el Compte general de l’exercici 2021 i la Modificació de crèdit n. 8.

A més, s’aprova la modificació del Pla Estratègic de Subvencions per a l’exercici 2022 i la modificació de l’Ordenança fiscal reguladora de l’impost sobre construccions, instal·lacions i obres.

Consecutivament, s’aprova definitivament la modificació de l’Ordenança fiscal reguladora de la taxa de llicències urbanístiques i altres serveis urbanístics.

Per altra banda, en matèria d’educació, s’aproven les bases reguladores i la convocatòria de subvencions per a llibres de text.

En medi ambient i model de ciutat, s’aprova inicialment la Modificació n. 15 del PGOU, de tipologies residencials; també la Modificació puntual n. 12 del PGOU, nou eix cívic Puig de Massanella.

Compartir

ACTUALITAT

Agenda

Altres

Newsletter Image