SECRETARIA

El Área de Secretaría engloba todo lo relacionado con recursos humanos, perfil del contratante, población, animales potencialmente peligrosos, cementerioprocesos electoralesregistro de bienes, registro general y responsabilidad patrimonial.

RESPONSABLE DE ÁREA

OFICINAS EN MATERIA DE REGISTRO

 • Ayuntamiento de Inca. Plaza de España, 1
 • Museo del Calzado. Calle Quarter s/n
 • Claustro de Santo Domingo. Av. Germanías s/n

ANIMALES POTENCIALMENTE PELIGROSOS

 1. Licencia para la tenencia de animales potencialmente peligrosos

  Requisits per a l’obtenció de la llicència:

  • Majoria d’edat. S’acreditarà amb l’original i fotocòpia del DNI.
  • No haver estat condemnat per delictes d’homicidi, lesions, tortures, contra la llibertat o contra la integritat moral, la llibertat sexual i la salut pública, d’associació amb banda armada o de narcotràfic, així com no estar privat per resolució judicial del dret a la tinença d’animals potencialment perillosos. S’acreditarà amb el certificat negatiu d’antecedents penals.(Els impresos es poden adquirí en els estancs i es sol·licita a la Gerència de Justícia de les Illes Balears (c/ Posada de la Real, 6 – 1r – Palma) , o bé per correu al “Registro Central de Rebeldes y Penados” del Ministeri de Justícia).
  • Certificat que acrediti no haver estat sancionat per infraccions greus o molt greus amb qualque sanció accessòria de les previstes a l’article 13.3 de la Llei 50/1999, de 23 de desembre, sobre el Règim Jurídic de la Tinença d’Animals Potencialment Perillosos. S’acreditarà amb el certificat negatiu emès per la Conselleria d’Agricultura i Pesca (c/ Eusebio Estada, 145 – Tel. 971 176 100).
  • Disposar de capacitat física i aptitud psicològica per a la tinença d’animals potencialment perillosos. S’acreditarà amb un certificat de capacitat física i aptitud psicològica emès per un centre de reconeixement degudament autoritzats, d’acord amb el que estableix el Reial Decret 2272/1985, de 4 de desembre, es a dir, els autoritzats per fer les revisions dels conductors de vehicles. El certificat haurà de dur adherida la fotografia recent de l’interessat i tindrà un termini de vigència, a efectes procedimentals, d’un any des de la seva expedició.
  • Acreditació d’haver formalitzat un assegurança de responsabilitat civil per danys a tercers amb una cobertura no inferior a 120.000,00 euros. Les dades d’identificació de l’animal hauran de figurar a la pòlissa. Anualment , coincidint amb la renovació de la pòlissa s’haurà de lliurar-ne una còpia a l’Ajuntament.

  La llicència serà atorgada o renovada, a petició de l’interessat, per l’Ajuntament, tal com estableix l’article 3 de la Llei 50/1999, una vegada s’hagi verificat el compliment dels requisits esmentats. La llicència tindrà una validesa de cinc anys. No obstant, perdrà la vigència en el moment en que es deixin de complir qualsevol dels requisits exigits.

  Documentació requerida per a la sol·licitud de la llicència:

  • Original del DNI.
  • Certificat que acrediti no haver estat condemnat per delictes d’homicidi, lesions, tortures, contra la llibertat o contra la integritat moral, la llibertat sexual i la salut pública, associació amb banda armada o narcotràfic, així com no estar privat per resolució judicial del dret a la tinença d’animals potencialment perillosos (se sol·liciten a la Gerència de Justícia de les Illes Balears, c/ de la Posada de la Real, 6, 1r, de Palma, tel. 971 710 880; cost aproximat: 3 €) o bé autorització perquè sigui l’Ajuntament qui el sol·liciti.
  • Certificat de no haver estat sancionat per infraccions greus o molt greus amb algunes de les sancions accessòries de les previstes a l’art. 13.3 de la Llei 50/1999, de 23 de desembre, sobre el règim jurídic d’animals potencialment perillosos (se sol·licita a la Conselleria de Medi Ambient, Agricultura i Pesca, c/ d’Eusebi Estada, 145 de Palma, tel. 971 17 61 00, o bé a la Delegació Comarcal Medi Ambient, Agricultura i Pesca d’Inca FOGAIBA en el Centre Bit d’Inca, tel. 971 887 009).
  • Certificat de la capacitat física i aptitud psicològica (la seva validesa serà d’un any des de la seva expedició).
  • Acreditació d’haver formalitzat una assegurança de responsabilitat civil per danys a tercers amb una cobertura no inferior a cent vint mil euros (120.000 euros).
  • Cartilla sanitària de l’animal.
  • Certificat de sanitat animal expedit per l’autoritat competent, que acrediti, amb periodicitat anual, la situació sanitària de l’animal i la inexistència de malalties o trastorns que el facin especialment perillós. Expedit per un veterinari col·legiat.
  • Certificat d’esterilització, si escau.
  • Acreditació de la identificació de l’animal mitjançant microxip.
  • Acreditació del pagament (13.53 €).

  Models de sol·licitud:

 2. Registro Municipal de Animales Potencialmente Peligrosos

  S’estableix l’obligació de sol·licitar la inscripció de l’animal en el Registre d’Animals Potencialment Perillosos dins un termini de quinze dies a comptar des de l’obtenció de la corresponent llicència. A l’esmentat Registre hauran de constar com a mínim les dades personals del propietari, les característiques de l’animal que fessin possible la seva identificació, el lloc habitual de residència del mateix, així com si conviu amb persones o si te altres finalitats.

  Documentació requerida per a la inscripció:

  • Fotocòpia del DNI del propietari.
  • Fotocòpia de la llicència prèviament obtinguda i assegurança de responsabilitat civil.
  • Fotocòpia de la cartilla sanitària de l’animal.
  • Acreditació de la identificació de l’animal mitjançant microxip.
  • Certificat de sanitat de l’animal, que acrediti, amb una periodicitat anual, la situació sanitària de l’animal i la inexistència de malalties o trastorns que el facin potencialment perillós. Expedit per un veterinari col·legiat.
  • Certificat d’esterilització de l’animal, si escau, que acrediti que l’operació ha estat efectuada sota la supervisió veterinària, amb anestèsia prèvia i amb les corresponents garanties de no haver causat danys o sofriment innecessari a l’animal. L’esterilització podrà ser efectuada de forma voluntària a petició del titular de l’animal o obligatòriament per ordre o resolució de les autoritats administratives o judicials.

  Qualsevol variació de les dades que figurin a la llicència o al Registre hauran d’ésser comunicades en el termini de 15 dies des de que es produeixin. Igualment haurà de comunicar-se la sustracció o pèrdua de l’animal en el termini de quaranta-vuit hores.

  Altra informació:

  • Dades personals del tenidor.
  • Característiques de l’animal que facin possible la seva identificació, si les tengués.
  • Lloc habitual de residència d’aquest.
  • Finalitat: conviure amb éssers humans, finalitats de guarda o protecció o altres finalitats.
  • Incidents coneguts per l’autoritat administrativa o judicial.
  • Venda, traspàs, donació, robatori, mort o pèrdua de l’animal.
  • Trasllat de l’animal d’una comunitat a una altra, sigui amb caràcter permanent o per període superior a tres mesos.

  Qualsevol variació de les dades que consten en el registre hauran de ser comunicades pel seu titular en el termini de 15 dies, comptats a partir de la data en què es produeixin.

  La sostracció o pèrdua haurà de ser comunicada en el termini màxim de 48 hores des que tengui coneixement d’aquests fets.

 3. Normativa

  En virtut de l’estipulat en la Llei 50/1999, de 23 de desembre, sobre el Règim Jurídic de la Tinença d’Animals Potencialment Perillosos, desenvolupada pel Reial Decret 287/2002, de 22 de març, s’estableix l’obligació dels municipis de disposar d’un Registre Municipal d’Animals Potencialment Perillosos, així com l’obligació dels propietaris, criadors i tenidors dels mateixos a sol·licitar la seva inscripció en aquest Registre, prèvia obtenció de la pertinent llicència municipal per a la tinença d’aquests animals.

  Per tot l’exposat, és objecte de la mateixa sol·licitar la seva col·laboració i informar-li sobre els requisits necessaris i la documentació que ha d’aportar per a l’obtenció de la llicència, així com altres obligacions a les que està sotmès si realitza qualque tipus d’activitat amb animals.

  Segons la Llei 50/1999 i el Reial Decret 287/2002 que la desenvolupa tendran la consideració d’animals potencialment perillosos:

  • Gossos de les següents races i els seus encreuaments: Pit bull terrier, Staffordshire Bull Terrier, American Staffordshire Terrier, Rottweiler, Dogo Argentino, Fila brasileiro, Tosa Inu, Akita Inu.
  • Gossos que presentin totes o gran part de les característiques següents:
   • Forta musculatura, aspecte poderós, configuració atlètica, agilitat, vigor i resistència.
   • Marcat caràcter i gran valor.
   • Pèl curt.
   • Perímetre del tòrax entre 60 i 80 centímetres, altura a la creu entre 50 i 70 centímetres i pes superior a 20 Kg.
   • Cap voluminós, cuboide, robust, amb crani ample i gran i galtes musculoses i abombades. Mandíbules grans i fortes, boca robusta, ampla i profunda.
   • Coll ample, musculós i curt.
   • Pit robust, ample, gran, profund, costelles arquejades i llom musculat i curt.
   • Extremitats anterior paral·leles, rectes i robustes i extremitats posteriors molt musculades, amb potes relativament llargues formant un angle moderat.
  • Gossos que han tingut episodis d’agressions a persones o a altres animals o manifesten un caràcter marcadament agressiu. Aquesta potencial agressivitat haurà de ser apreciada per l’autoritat competent previ informe d’un manescal.

  Informació relativa a les obligacions i mesures de seguretat establertes per la Llei 10/1999, de 30 de juliol, sobre la tinença de gossos considerats potencialment perillosos i elReial Decret 287/2002, de 22 de març, que desenvolupa la Llei 50/1999, de 23 de desembre:

  1. Tota persona que condueixi un gos potencialment perillós als llocs o espais públics, hauran de portar a sobre la llicència i la certificació acreditativa de la inscripció de l’animal al Registre Municipal. Els animals hauran d’anar lligats amb una corretja o cadena no extensible de menys de 2m i proveïts de morrió (homologat i adequat a la raça). No es podrà conduir més d’un ca per persona.
  2. Els animals potencialment perillosos que és trobin a una finca, casa de camp, xalet, parcel·la, terrassa, pati o qualsevol espai delimitat, hauran d’estar fermats, a no ser que es disposi d’un lloc amb la superfície, alçada i adequat tancament, per a protegir a les persones i animals que tinguin accés o es puguin acostar a n’aquests llocs. L’ensinistrament per a la guarda i defensa haurà d’efectuarse per ensinistrador que estiguin en possessió d’un certificat de capacitació expedit u homologat per l’autoritat administrativa corresponent.
  3. Els criadors, ensinistradors i comerciants d’animals potencialment perillosos hauran de disposar de les instal·lacions i mitjans adequats per a la seva tinença.

  Les persones que hagin de procedir a fer efectius aquests tràmits podran acudir a l’Àrea de Secretaria, en horari de dilluns a divendres, de 8 a 15 h. El pagament de la taxa municipal es podrà realitzar a l’oficina de recaptació de l’Ajuntament, en horari de dilluns a divendres, de 8.30 a 13 h.

NOTICIAS RELACIONADAS

Newsletter Image