Tipus de convocatòria: ordinària.
Data i hora: 30 de maig de 2024, a les 19.30 h
Lloc: sala de plens.

Ordre del dia:

 1. Aprovació de les actes de les sessions anteriors de data 25 d’abril i 13 de maig de 2024.
 2. Dictamen de la Comissió Informativa d’Economia i Bon Govern per modificar el Pla Estratègic de Subvencions i l’annex de subvencions nominatives per a l’exercici 2024.
 3. Dictamen de la Comissió Informativa d’Economia i Bon Govern per aprovar les bases reguladores de la convocatòria de subvencions d’escoles d’estiu o de vacances.
 4. Dictamen de la Comissió Informativa d’Economia i Bon Govern per aprovar inicialment els reglaments de normes i procediments per a la gestió del patrimoni municipal.
 5. Dictamen de la Comissió Informativa d’Economia i Bon Govern per modificar un precepte de l’acord del personal funcionari.
 6. Dictamen de la Comissió Informativa d’Economia i Bon Govern per elegir les festes locals per a l’any 2025.
 7. Dictamen de la Comissió Informativa de Ciutadania i Drets Socials referent a la convocatòria del Premi Dijous Bo 2024.
 8. Moció dels grups municipals de Més per Inca i Socialista d’Inca en defensa de la llengua catalana.
 9. Moció dels grups municipals de Més per Inca i Socialista d’Inca en defensa de la Llei de memòria democràtica de les Illes Balears.
 10. Moció del grup municipal de Vox Inca amb motiu del Dia Internacional de les Famílies.
 11. Moció del grup municipal de Vox Inca per concedir el nom d’un carrer o plaça a la reina Maria Cristina.
 12. Moció del grup municipal del Partit Popular d’Inca per a l’obertura d’una oficina d’atenció al ciutadà per a gent gran i altres col·lectius vulnerables.
 13. Moció del grup municipal del Partit Popular d’Inca per a la construcció o adaptació de locals d’assaig per a grups de música local.
 14. Mocions urgents.
 15. Dació de compte de l’execució pressupostària del primer trimestre de 2024.
 16. Dació de compte de referent al període mitjà de pagament i morositat del primer trimestre de 2024.
 17. Dació de compte de l’Informe elaborat per l’òrgan interventor referent a l’execució i de resultat de control del Pla d’Acció de 2023 i Pla d’Acció 2023.
 18. Dació de compte de la segona modificació del Pla Anual de Control Financer per a l’any 2024.
 19. Dació de compte dels decrets de la Batlia del núm. 1.604 al 2.179 de 2024, i dels decrets del núm. 1 al 646 de 2024 del Llibre auxiliar de resolucions en matèria de gestió tributària i recaptatòria.
 20. Dació de compte dels acords de la Junta de Govern de les sessions dels dies 17 i 24 d’abril, i de 3, 8 i 15 de maig de 2024.
 21. Precs i preguntes.

Compartir

Newsletter Image