Us informam de la SESSIÓ ORDINÀRIA del PLE DE L’AJUNTAMENT D’INCA que tindrà lloc a la SALA DE SESSIONS DE LA CASA CONSISTORIAL a les 10 hores del DIVENDRES, dia 27 de febrer de 2015, en primera convocatòria i, en segona, d’acord amb el que preceptua l’article 90.2 del ROF, amb el següent ordre del dia:

  1. Aprovació de l’Acta de la sessió anterior de data 30 de gener de 2015.
  2. Dació de compte dels decrets de la Batlia del núm. 41 al 207 de 2015.
  3. Proposta de la Batlia per aprovar les bases de la convocatòria de subvencions per a les activitats de temps lliure.
  4. Proposta de la Batlia per aprovar les bases de la convocatòria de subvencions per a alumnes de les escoles d’estiu a Inca 2015.
  5. Dictamen de la Comissió Informativa d’Urbanisme per modificar les normes de comunitat a l’edifici del Mercat Cobert.
  6. Moció del grup municipal del PSIB-PSOE amb motiu del Dia Internacional de la Dona.
  7. Moció del grup municipal del PSIB-PSOE relativa a la reclamació de mesures per afavorir la justícia social.
  8. Moció del grup municipal del PSIB-PSOE en defensa dels clubs i entitats esportives.
  9. Mocions urgents.
  10. Precs i preguntes.

Compartir

Newsletter Image