Ordre del dia:

 1. Dació de compte de la situació d’excepcionalitat que justifica la celebració telemàtica de la sessió del Ple.
 2. Aprovació de les actes de les sessions anteriors de dates de 25/06/2020 i 10/07/2020.
 3. Dació de compte dels decrets de la Batlia del núm. 639 al 780 de 2020.
 4. Dació de compte de la modificació del Pla Anual de Control Financer per a l’any 2020.
 5. Dictamen de la Comissió Informativa d’Economia i Bon Govern per aprovar la modificació dels plans estratègics de subvencions per a l’exercici 2020.
 6. Dictamen de la Comissió Informativa d’Economia i Bon Govern per a la modificació de bases d’execució del pressupost per a l’exercici 2020, planificació pressupostària.
 7. Dictamen de la memòria amb proposta d’acord referent a la modificació de crèdit núm. 22.
 8. Dictamen de la Comissió Informativa d’Economia i Bon Govern per a l’aprovació inicial de la modificació del Reglament dels mercats temporals de l’Ajuntament d’Inca.
 9. Dictamen de la Comissió Informativa d’Economia i Bon Govern per aprovar la modificació dels Estatuts de la Fundació Teatre Principal.
 10. Dictamen per a l’elecció de les festes d’àmbit local de l’any 2021.
 11. Proposta de la Batlia sobre l’acord entre el Govern d’Espanya i la FEMP per al desenvolupament d’una mobilitat sostenible, l’agenda urbana, polítiques de suport a les persones, a la cultura i a l’esport.
 12. Dictamen de la Comissió Informativa d’Economia i Bon Govern per a la modificació de l’acord de la carrera professional horitzontal dels empleats públics de l’Ajuntament d’Inca.
 13. Mocions urgents.
 14. Precs i preguntes.

Compartir

Newsletter Image