L’Ajuntament en ple, en sessió ordinària celebrada el dia 25 de novembre de 2021, va adoptar el següent acord:

«De conformitat amb el que disposa l’article 38 del Reglament d’organització, funcionament i règim jurídic de les entitats locals, i l’article 60.1 del Reglament orgànic, vist que en el Ple de dia 23 de desembre de 2020 es va acordar que el Ple ordinari de desembre de 2021 se celebràs el dia 23 a les 12.30 hores, es considera convenient canviar l’hora de celebració del Ple a les 11.30 hores, per la qual cosa el qui subscriu eleva a la consideració del Ple de l’Ajuntament la següent proposta d’acord:

  • PRIMER. Acordar que el Ple ordinari del mes de desembre de 2021 se celebri a les 11.30 hores en lloc de les 12.30 hores.
  • SEGON. Publicar l’anterior acord en el Butlletí Oficial de les Illes Balears

Compartir

Newsletter Image