Convocatòria de sessió ordinària del Ple de l’Ajuntament d’Inca que tendrà lloc a la sala de sessions de la casa consistorial a les 19.30 hores del dijous 29 de juny de 2017, en primera convocatòria i, en segona, d’acord amb el que preceptua l’article 90.2 del ROF, amb el següent ORDRE DEL DIA:

 1. Aprovació de l’Acta de la sessió anterior de data 25 de maig de 2017.

 2. Dació de compte dels decrets de la Batlia del núm. 694 al 873 de 2017.

 3. Dació de compte de les resolucions núm. 730, 769, 820, 866/2017 de l’Ajuntament, 32 i 40 /2017 de l’IMAF, 15/2017 de Llar d’Infants “Toninaina”, contràries a les objeccions efectuades de conformitat amb allò disposat a l’art. 218 del Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals.

 4. Pressa de coneixement de la renúncia al càrrec de regidora de la Sra. Maria Francisca Barceló Truyol.

 5. Dictamen de la Comissió Informativa d’Hisenda per aprovar les bases reguladores de la convocatòria de subvencions ERASMUS.

 6. Dictamen de la Comissió Informativa d’Hisenda per aprovar la modificació del preu públic regulador de la prestació del servei a l’Escola Municipal de Música Antoni Torrandell.

 7. Dictamen de la Comissió Informativa d’Hisenda per designar l’oferta més avantatjosa en el concurs per adjudicar el servei de recollida de fems.

 8. Proposta de la Batlia per aprovar la carrera professional del personal.

 9. Proposta de la Batlia per adherir-se al conveni per la prestació mútua de solucions bàsiques d’administració electrònica amb el Ministeri d’Hisenda i la Comunitat Autònoma.

 10. Proposta de la Batlia per a l’elaboració del Pla Municipal sobre Drogodependències.

 11. Proposta de la Batlia de declaració institucional amb motiu del Dia Internacional de l’Orgull LGTBI.

 12. Proposta de la Batlia de suport a la plataforma “Les Balears Acollim”.

 13. Moció del grup municipal del Partit Popular per impulsar la incorporació de la Policia Local al sistema integral de casos de violència de gènere.

 14. Moció del grup municipal del Partit Popular envers la venda ambulant il·legal.

 15. Moció del grup municipal del Partit Popular envers les ajudes a programes de desenvolupament rural.

 16. Mocions urgents.

 17. Precs i preguntes.

Compartir

Newsletter Image